اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (دي سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
15.6 9914 184 9730 11457 184 11273 وزارت نيرو گازي
14.8 3196   3196 3670   3670 بخش خصوصی
4.6 10322   10322 10798   10798 چرخه ترکيبی
-0.2 419 30 389 418 30 388 ديزلی
6.5 39043 214 38829 41568 214 41354 جمع
7.1 7219 3 7216 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.6 46262 217 46045 49303 217 49086 جمع
0.2 14630   14630 14663   14663 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
15.1 8720 127 8593 10038 132 9906 وزارت نيرو گازي
17.0 2512   2512 2939   2939 بخش خصوصی
4.6 9640   9640 10083   10083 چرخه ترکيبی
-0.3 294 25 269 293 25 268 ديزلی
6.2 36086 152 35934 38306 157 38149 جمع
7.4 6674   6674 7169   7169 برقآبی و برق بادی
6.3 42760 152 42608 45475 157 45318 جمع
-1.9 14389   14389 14109   14109 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-50.0 290   290 145   145 بخش خصوصی
11.7 8835 122 8713 9871 129 9742 وزارت نيرو گازي
27.9 1673   1673 2139   2139 بخش خصوصی
6.7 9273   9273 9896   9896 چرخه ترکيبی
-37.3 153 21 132 96 21 75 ديزلی
4.7 34613 143 34470 36256 150 36106 جمع
-69.5 5048 2 5046 1538   1538 برقآبی و برق بادی
-4.7 39661 145 39516 37794 150 37644 جمع
-3.9 13658   13658 13126   13126 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
1.5 136   136 138   138 بخش خصوصی
15.5 7695 59 7636 8887 88 8799 وزارت نيرو گازي
23.1 1528   1528 1881   1881 بخش خصوصی
1.2 8184   8184 8279   8279 چرخه ترکيبی
-37.6 109 21 88 68 11 57 ديزلی
3.4 31310 80 31230 32379 99 32280 جمع
-74.1 4814 2 4812 1245   1245 برقآبی و برق بادی
-6.9 36124 82 36042 33624 99 33525 جمع
1.3 28414 82 28332 28770 99 28671 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵