اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (دي سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 7652   7652 7666   7666 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
10.5 76   76 84   84 بخش خصوصی
44.3 1504 22 1482 2170 23 2147 وزارت نيرو گازي
140.8 552   552 1329   1329 بخش خصوصی
5.1 3660   3660 3847   3847 چرخه ترکيبی
-52.1 14.0 3 11 6.7 3.5 3.2 ديزلی
12.2 13458 25 13433 15103 27 15076 جمع
-82.8 1343   1343 231   231 برقآبی و برق بادی
3.6 14801 25 14776 15334 27 15307 جمع
3.5 482 0 482 499 0 499 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
20.0 5 0 5 6 0 6 بخش خصوصی
20.0 15 1 14 18 1 17 وزارت نيرو گازي
175.0 4 0 4 11 0 11 بخش خصوصی
0.0 59 0 59 59 0 59 چرخه ترکيبی
-40.0 1.0 0.0 1.0 0.6 0.2 0.4 ديزلی
4.9 566 1 565 593.6 1.2 592.4 جمع
-82.5 206 0 206 36 0 36 برقآبی و برق بادی
-18.4 772 1 771 630 1 628 جمع
0.0 7170   7170 7167   7167 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
9.9 71   71 78   78 بخش خصوصی
44.5 1489 21 1468 2152 22 2130 وزارت نيرو گازي
140.5 548   548 1318   1318 بخش خصوصی
5.2 3601   3601 3788   3788 چرخه ترکيبی
-53.1 13.0 3 10 6.1 3.3 2.8 ديزلی
12.5 12892 24 12868 14509 25 14484 جمع
-82.8 1137   1137 195   195 برقآبی و برق بادی
4.8 14029 24 14005 14704 25 14679 جمع
-53.1 39642   39642 18586   18586 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-3.4 357318   357318 345063 17 345046 وزارت نيرو گازي
53.4 144663   144663 221974   221974 بخش خصوصی
-43.0 665413   665413 379038   379038 چرخه ترکيبی
-52.9 4067 767 3300 1915 915 1000 ديزلی
-20.2 1211103 767 1210336 966576 932 965644 جمع
3533.7 13035   13035 473652   473652 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
10.9 18884   18884 20951   20951 بخش خصوصی
168.8 140251 7352 132899 376943 7649 369294 وزارت نيرو گازي
127.8 76517   76517 174288   174288 بخش خصوصی
125.0 211966   211966 476977   476977 چرخه ترکيبی
230.6 460653 7352 453301 1522811 7649 1515162 جمع
-17.6 1821285   1821285 1500988   1500988 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-17.6 1821285 0 1821285 1500988 0 1500988 جمع
1.7 73.8 42.3 73.9 75.5 37.2 75.6 ضريب بار توليدي درصد
  306 0 306 309 0 309 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵