اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (اسفند سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
10.2 10709 184 10525 11799 184 11615 وزارت نيرو گازي
38.8 2875   2875 3991   3991 بخش خصوصی
6.0 10483   10483 11117   11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.2 39677 214 39463 42550 214 42336 جمع
3.6 7469 3 7466 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.7 47146 217 46929 50285 217 50068 جمع
0.2 14630   14630 14663   14663 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
9.9 9400 132 9268 10326 132 10194 وزارت نيرو گازي
36.3 2334   2334 3182   3182 بخش خصوصی
5.8 9801   9801 10372   10372 چرخه ترکيبی
0.0 293 25 268 293 25 268 ديزلی
6.5 36748 157 36591 39126 157 38969 جمع
4.5 6863 2 6861 7171 2 7169 برقآبی و برق بادی
6.2 43611 159 43452 46297 159 46138 جمع
-2.3 14413   14413 14082   14082 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.0 9096 125 8971 10189 125 10064 وزارت نيرو گازي
24.5 1807   1807 2249   2249 بخش خصوصی
3.3 9576   9576 9891   9891 چرخه ترکيبی
2.4 125 18 107 128 19 109 ديزلی
4.3 35307 143 35164 36829 144 36685 جمع
-19.2 5046 1 5045 4075   4075 برقآبی و برق بادی
1.4 40353 144 40209 40904 144 40760 جمع
-0.2 12938   12938 12916   12916 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
81.6 136   136 247   247 بخش خصوصی
8.6 8077 88 7989 8770 76 8694 وزارت نيرو گازي
26.9 1772   1772 2249   2249 بخش خصوصی
5.1 8364 11 8353 8789 15 8774 چرخه ترکيبی
26.2 65 1 64 82   82 ديزلی
5.4 31352 100 31252 33053 91 32962 جمع
-25.2 4804   4804 3592   3592 برقآبی و برق بادی
1.4 36156 100 36056 36645 91 36554 جمع
0.1 28163 100 28063 28205 91 28114 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵