اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (اسفند سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4.6 6689   6689 6999   6999 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
20.9 86   86 104   104 بخش خصوصی
11.2 1983 22 1961 2205 26 2179 وزارت نيرو گازي
84.8 730   730 1349   1349 بخش خصوصی
8.8 3758   3758 4088   4088 چرخه ترکيبی
1.5 6.5 2.2 4.3 6.6 2.6 4 ديزلی
11.3 13253 24 13228 14752 29 14723 جمع
-72.1 1056   1056 295   295 برقآبی و برق بادی
5.2 14309 24 14284 15047 29 15018 جمع
9.5 430 0 430 471 0 471 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
33.3 6 0 6 8 0 8 بخش خصوصی
14.3 14 0 14 16 0 16 وزارت نيرو گازي
57.1 7 0 7 11 0 11 بخش خصوصی
16.7 54 0 54 63 0 63 چرخه ترکيبی
0.0 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 ديزلی
11.3 511 0 511 569.5 0.2 569.3 جمع
-60.0 5 0 5 2 0 2 برقآبی و برق بادی
10.6 516 0 516 571 0 571 جمع
4.3 6259   6259 6528   6528 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
20.0 80   80 96   96 بخش خصوصی
11.2 1969 22 1947 2189 26 2163 وزارت نيرو گازي
85.1 723   723 1338   1338 بخش خصوصی
8.7 3704   3704 4025   4025 چرخه ترکيبی
1.7 6.0 2 4 6.1 2.4 3.7 ديزلی
11.3 12741 24 12717 14182 28 14154 جمع
-72.1 1051   1051 293   293 برقآبی و برق بادی
5.0 13792 24 13768 14475 28 14447 جمع
193.2 3920   3920 11495   11495 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
56.6 112409   112409 176039 8 176031 وزارت نيرو گازي
138.7 41859   41859 99927   99927 بخش خصوصی
-17.8 148489   148489 122037   122037 چرخه ترکيبی
6.4 1750 569 1181 1862 684 1178 ديزلی
33.4 308427 569 307858 411360 692 410668 جمع
6.0 797825   797825 845634   845634 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
20.7 21478   21478 25914   25914 بخش خصوصی
9.0 543122 7543 535579 592209 8901 583308 وزارت نيرو گازي
79.4 174607   174607 313258   313258 بخش خصوصی
8.0 741814   741814 801243   801243 چرخه ترکيبی
13.1 2278846 7543 2271303 2578258 8901 2569357 جمع
6.0 914557   914557 969215   969215 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
6.0 914557 0 914557 969215 0 969215 جمع
3.4 72.2 33.6 72.4 75.6 43.7 75.7 ضريب بار توليدي درصد
  338 0 338 311 0 311 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵