اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه سوم سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902 0 14902 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
2.3 11185 184 11001 11445 184 11261 وزارت نيرو گازي
20.9 3037 0 3037 3673 0 3673 بخش خصوصی
19.3 9048 0 9048 10798 0 10798 چرخه ترکيبی
-0.2 419 30 389 418 30 388 ديزلی
6.9 38881 214 38667 41559 214 41345 جمع
7.2 7214 3 7211 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.9 46095 217 45878 49294 217 49077 جمع
0.2 14531 0 14531 14564 0 14564 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
4.7 9187 129 9058 9615 129 9486 وزارت نيرو گازي
9.8 2676 0 2676 2939 0 2939 بخش خصوصی
18.5 8226 0 8226 9750 0 9750 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
6.4 35198 154 35044 37446 154 37292 جمع
7.2 6914 2 6912 7411 2 7409 برقآبی و برق بادی
6.5 42112 156 41956 44857 156 44701 جمع
0.3 14373 0 14373 14415 0 14415 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
5.5 9040 125 8915 9536 125 9411 وزارت نيرو گازي
42.8 1543 0 1543 2203 0 2203 بخش خصوصی
19.6 7968 0 7968 9529 0 9529 چرخه ترکيبی
97.2 71 19 52 140 23 117 ديزلی
8.5 33285 144 33141 36113 148 35965 جمع
-35.7 5319 1 5318 3419 0 3419 برقآبی و برق بادی
2.4 38604 145 38459 39532 148 39384 جمع
-4.6 13899 0 13899 13265 0 13265 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
2.2 135 0 135 138 0 138 بخش خصوصی
10.7 8067 69 7998 8928 78 8850 وزارت نيرو گازي
41.2 1528 0 1528 2157 0 2157 بخش خصوصی
4.7 7756 0 7756 8120 0 8120 چرخه ترکيبی
151.2 43 13 30 108 16 92 ديزلی
4.1 31428 82 31346 32716 94 32622 جمع
-39.7 4888 0 4888 2949 0 2949 برقآبی و برق بادی
-1.8 36316 82 36234 35665 94 35571 جمع
3.4 30240 134 30106 31273 123 31150 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵