اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه سوم سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
3.7 20915 0 20915 21691 0 21691 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-11.7 273 0 273 241 0 241 بخش خصوصی
12.1 6881 105 6776 7715 111 7604 وزارت نيرو گازي
68.6 2118 0 2118 3571 0 3571 بخش خصوصی
9.3 12234 0 12234 13370 0 13370 چرخه ترکيبی
16.1 22.7 10.6 12.1 26.4 10.4 16 ديزلی
9.8 42444 116 42328 46614 121 46493 جمع
-75.2 2593 3 2590 644 0 644 برقآبی و برق بادی
4.9 45037 119 44918 47259 122 47137 جمع
2.5 1419 0 1419 1454 0 1454 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-20.0 20 0 20 16 0 16 بخش خصوصی
6.1 49 1 48 52 1 51 وزارت نيرو گازي
200.0 11 0 11 33 0 33 بخش خصوصی
2.4 209 0 209 214 0 214 چرخه ترکيبی
33.3 1.5 0.7 0.8 2.0 0.8 1.2 ديزلی
3.6 1710 2 1708 1771 2 1769 جمع
-84.2 38 0 38 6 0 6 برقآبی و برق بادی
1.7 1748 2 1746 1777 2 1775 جمع
3.8 19496 0 19496 20237 0 20237 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-11.1 253 0 253 225 0 225 بخش خصوصی
12.2 6832 104 6728 7663 110 7553 وزارت نيرو گازي
67.9 2107 0 2107 3538 0 3538 بخش خصوصی
9.4 12025 0 12025 13156 0 13156 چرخه ترکيبی
14.9 21.2 10.0 11.3 24.4 9.6 14.8 ديزلی
10.1 40734 114 40620 44843 120 44724 جمع
-75.0 2555 3 2552 638 0 638 برقآبی و برق بادی
5.1 43289 117 43172 45482 120 45362 جمع
8.7 17082 0 17082 18568 0 18568 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
-0.9 396279 5018 391261 392643 12356 380287 وزارت نيرو گازي
113.2 80142 0 80142 170832 0 170832 بخش خصوصی
-18.8 534875 0 534875 434321 0 434321 چرخه ترکيبی
34.7 5514 1989 3525 7430 2787 4643 ديزلی
-1.0 1033892 7007 1026885 1023794 15143 1008651 جمع
-0.9 3394795 0 3394795 3365535 0 3365535 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
26.7 47586 0 47586 60303 0 60303 بخش خصوصی
18.0 1937659 31992 1905667 2285998 37244 2248754 وزارت نيرو گازي
67.2 543870 0 543870 909305 0 909305 بخش خصوصی
15.3 2194968 0 2194968 2531810 0 2531810 چرخه ترکيبی
12.7 8118878 31992 8086886 9152951 37244 9115707 جمع
14.7 2100833   2100833 2409583   2409583 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
14.7 2100833 0 2100833 2409583 0 2409583 جمع
0.8 70.6 41.0 70.7 71.5 45.8 71.6 ضريب بار توليدي درصد (با در نظر گرفتن صنايع بزرگ)
  1083 0 1083 1009 0 1009 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵