اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (فروردين سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.3 14890   14890 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.2 10548 146 10402 10678 184 10494 وزارت نيرو گازي
78.8 1610   1610 2878   2878 بخش خصوصی
22.3 8568   8568 10478   10478 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
9.2 36324 176 36148 39677 214 39463 جمع
11.6 6706 3 6703 7484 3 7481 برقآبی و برق بادی
9.6 43030 179 42851 47161 217 46944 جمع
0.3 14517   14517 14559   14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.1 8670 96 8574 8768 123 8645 وزارت نيرو گازي
78.8 1293   1293 2312   2312 بخش خصوصی
21.1 7599   7599 9203   9203 چرخه ترکيبی
460.8 51 25 26 286 25 261 ديزلی
9.2 32420 121 32299 35418 148 35270 جمع
11.6 6693 2 6691 7468 2 7466 برقآبی و برق بادی
9.6 39113 123 38990 42886 150 42736 جمع
0.7 14453   14453 14549   14549 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
5.0 8303 96 8207 8715 123 8592 وزارت نيرو گازي
186.8 530   530 1520   1520 بخش خصوصی
20.9 7387   7387 8930   8930 چرخه ترکيبی
-48.0 175 21 154 91 18 73 ديزلی
9.5 31138 117 31021 34095 141 33954 جمع
-23.1 6288 1 6287 4833   4833 برقآبی و برق بادی
4.0 37426 118 37308 38928 141 38787 جمع
-3.5 12704   12704 12258   12258 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-50.9 273   273 134   134 بخش خصوصی
6.6 7247 82 7165 7728 89 7639 وزارت نيرو گازي
342.5 320   320 1416   1416 بخش خصوصی
11.7 7021   7021 7845   7845 چرخه ترکيبی
-45.4 141 15 126 77 13 64 ديزلی
6.3 27706 97 27609 29458 102 29356 جمع
-29.9 6100   6100 4277   4277 برقآبی و برق بادی
-0.2 33806 97 33709 33735 102 33633 جمع
9.5 26811 97 26714 29354 102 29252 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵