اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (فروردين سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
7.9 6372   6372 6877   6877 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-53.4 148   148 69   69 بخش خصوصی
21.3 1644 28 1616 1994 21 1973 وزارت نيرو گازي
3151.9 27   27 878   878 بخش خصوصی
25.0 3450   3450 4312   4312 چرخه ترکيبی
-68.6 14 3 11 4.4 2.2 2.2 ديزلی
21.3 11655 31 11624 14134 23 14111 جمع
-53.6 2021   2021 938   938 برقآبی و برق بادی
10.2 13676 31 13645 15072 23 15049 جمع
3.1 446 0 446 460 0 460 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-63.6 11 0 11 4 0 4 بخش خصوصی
15.4 13 1 12 15 1 14 وزارت نيرو گازي
200.0 1 0 1 3 0 3 بخش خصوصی
34.5 55 0 55 74 0 74 چرخه ترکيبی
-60.0 1.0 0.0 1.0 0.4 0.2 0.2 ديزلی
5.6 527 1 526 556 1 555 جمع
250.0 8 0 8 28 0 28 برقآبی و برق بادی
9.2 535 1 534 584 1 583 جمع
8.3 5926   5926 6417   6417 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-52.6 137   137 65   65 بخش خصوصی
21.3 1631 27 1604 1979 20 1959 وزارت نيرو گازي
3265.4 26   26 875   875 بخش خصوصی
24.8 3395   3395 4238   4238 چرخه ترکيبی
-69.2 13 3 10 4 2 2 ديزلی
22.0 11128 30 11098 13578 22 13556 جمع
-54.8 2013   2013 910   910 برقآبی و برق بادی
10.3 13141 30 13111 14488 22 14466 جمع
-55.7 3798   3798 1681   1681 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0   0 0     بخش خصوصی
-50.5 75711   75711 37503 419 37084 وزارت نيرو گازي
223.9 1763   1763 5710   5710 بخش خصوصی
-94.3 51076   51076 2928   2928 چرخه ترکيبی
-66.5 3769 781 2988 1263 569 694 ديزلی
-63.9 136117 781 135336 49085 988 48097 جمع
25.3 1350322   1350322 1691391   1691391 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-52.9 36882   36882 17358   17358 بخش خصوصی
17.2 548122 93654 454468 642128 10953 631175 وزارت نيرو گازي
3832.7 7092   7092 278904   278904 بخش خصوصی
30.9 745832   745832 976533   976533 چرخه ترکيبی
34.2 2688250 93654 2594596 3606314 10953 3595361 جمع
-56.1 349511   349511 153378   153378 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-56.1 349511 0 349511 153378 0 153378 جمع
0.6 70.1 43.0 725.2 70.7 30.6 70.8 ضريب بار توليدي درصد
  303 0 303 363 0 363 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵