اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (خرداد سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.3 14890   14890 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.0 10891 146 10745 10996 184 10812 وزارت نيرو گازي
69.3 1794   1794 3037   3037 بخش خصوصی
20.0 8728   8728 10477   10477 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
8.5 37011 176 36835 40153 214 39939 جمع
11.6 6704 1 6703 7484 3 7481 برقآبی و برق بادی
9.0 43715 177 43538 47637 217 47420 جمع
0.3 14517   14517 14559   14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
2.0 8842   8842 9018 123 8895 وزارت نيرو گازي
69.5 1438   1438 2438   2438 بخش خصوصی
17.9 7803   7803 9203   9203 چرخه ترکيبی
9.6 261   261 286 25 261 ديزلی
8.0 33151 0 33151 35794 148 35646 جمع
11.6 6691   6691 7468 2 7466 برقآبی و برق بادی
8.6 39842 0 39842 43262 150 43112 جمع
0.7 14480   14480 14579   14579 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.0 9039   9039 9133 99 9034 وزارت نيرو گازي
52.8 1218   1218 1861   1861 بخش خصوصی
17.0 7685   7685 8991   8991 چرخه ترکيبی
6.9 159   159 170 23 147 ديزلی
6.5 32871 0 32871 35024 122 34902 جمع
-100.0 6213   6213 0     برقآبی و برق بادی
-10.4 39084 0 39084 35024 122 34902 جمع
2.3 13761   13761 14075   14075 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-7.6 145   145 134   134 بخش خصوصی
4.1 7958 92 7866 8286 101 8185 وزارت نيرو گازي
53.3 1206   1206 1849   1849 بخش خصوصی
11.1 7421   7421 8244   8244 چرخه ترکيبی
-18.5 184 21 163 150 19 131 ديزلی
6.7 30675 113 30562 32738 120 32618 جمع
-23.8 6165   6165 4696 1 4695 برقآبی و برق بادی
1.6 36840 113 36727 37434 121 37313 جمع
-2.8 33265 113 33152 32347 121 32226 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵