اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (خرداد سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-1.0 8381   8381 8298   8298 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-2.6 78   78 76   76 بخش خصوصی
9.3 3626 47 3579 3963 49 3914 وزارت نيرو گازي
129.1 509   509 1166   1166 بخش خصوصی
18.1 4443   4443 5247   5247 چرخه ترکيبی
7.1 28 8 20 30 5 25 ديزلی
10.0 17065 55 17010 18780 54 18726 جمع
-71.0 2156 0 2156 625 1 624 برقآبی و برق بادی
1.0 19221 55 19166 19405 55 19350 جمع
2.0 550 0 550 561 0 561 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
0.0 5 0 5 5 0 5 بخش خصوصی
-95.6 527 1 526 23 1 22 وزارت نيرو گازي
50.0 2 0 2 3 0 3 بخش خصوصی
51.2 82 0 82 124 0 124 چرخه ترکيبی
-66.7 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 ديزلی
-38.7 1169 2 1167 717 1 716 جمع
-75.0 8 0 8 2 0 2 برقآبی و برق بادی
-38.9 1177 2 1175 719 1 718 جمع
-1.2 7831   7831 7737   7737 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-2.7 73   73 71   71 بخش خصوصی
27.1 3099 46 3053 3940 48 3892 وزارت نيرو گازي
129.4 507   507 1163   1163 بخش خصوصی
17.5 4361   4361 5123   5123 چرخه ترکيبی
16.0 25 7 18 29 5 24 ديزلی
13.6 15896 53 15843 18063 53 18010 جمع
-71.0 2148   2148 623 1 622 برقآبی و برق بادی
3.6 18044 53 17991 18686 54 18632 جمع
37.0 952   952 1304   1304 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
86.4 85200 2331 82869 158797 2648 156149 وزارت نيرو گازي
2043.2 3255   3255 69760   69760 بخش خصوصی
364.5 9252   9252 42976   42976 چرخه ترکيبی
10.7 8226 2195 6031 9107 1492 7615 ديزلی
163.8 106885 4526 102359 281944 4140 277804 جمع
-11.3 1985050   1985050 1761157   1761157 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-3.1 19675   19675 19064   19064 بخش خصوصی
26.6 957746 14374 943372 1212157 14303 1197854 وزارت نيرو گازي
90.9 149092   149092 284641   284641 بخش خصوصی
15.0 970622   970622 1115822   1115822 چرخه ترکيبی
7.6 4082185 14374 4067811 4392841 14303 4378538 جمع
78.1 255204   255204 454636   454636 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
78.1 255204 0 255204 454636 0 454636 جمع
3.1 78.9 65.4 78.9 82.0 61.1 82.1 ضريب بار توليدي درصد
  306 0 306 334 0 334 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵