اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مهر سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.6 11185 184 11001 11362 184 11178 وزارت نيرو گازي
24.8 2560   2560 3196   3196 بخش خصوصی
19.7 8888   8888 10638   10638 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
6.8 38243 214 38029 40839 214 40625 جمع
7.3 7203 1 7202 7727 3 7724 برقآبی و برق بادی
6.9 45446 215 45231 48566 217 48349 جمع
0.2 14531   14531 14563   14563 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.6 9399 129 9270 9554 129 9425 وزارت نيرو گازي
26.9 2019   2019 2563   2563 بخش خصوصی
19.0 8078   8078 9610   9610 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
6.5 34605 154 34451 36868 154 36714 جمع
7.4 6902 1 6901 7411 2 7409 برقآبی و برق بادی
6.7 41507 155 41352 44279 156 44123 جمع
0.0 14415   14415 14417   14417 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
4.4 9074 128 8946 9475 125 9350 وزارت نيرو گازي
48.4 1727   1727 2563   2563 بخش خصوصی
15.9 8080   8080 9365   9365 چرخه ترکيبی
-57.3 164 24 140 70 23 47 ديزلی
7.2 33750 152 33598 36180 148 36032 جمع
-53.3 5759   5759 2688 0 2688 برقآبی و برق بادی
-1.6 39509 152 39357 38868 148 38720 جمع
0.7 13374   13374 13463   13463 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-48.1 260   260 135   135 بخش خصوصی
6.6 8260 116 8144 8806 106 8700 وزارت نيرو گازي
49.1 1719   1719 2563   2563 بخش خصوصی
14.1 7816   7816 8916   8916 چرخه ترکيبی
-65.9 123 18 105 42 17 25 ديزلی
7.5 31552 134 31418 33925 123 33802 جمع
-55.1 5756   5756 2586 0 2586 برقآبی و برق بادی
-2.1 37308 134 37174 36511 123 36388 جمع
3،4 30240 134 30106 31273 123 31150 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵