اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مهر سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
9.7 6755   6755 7409   7409 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-26.1 88   88 65   65 بخش خصوصی
5.2 2852 45 2807 3000 49 2951 وزارت نيرو گازي
31.9 949   949 1252   1252 بخش خصوصی
15.6 4255   4255 4918   4918 چرخه ترکيبی
-7.3 10.0 4.9 5.1 9.3 4.7 4.6 ديزلی
11.7 14909 50 14859 16653 54 16600 جمع
-72.2 886   886 246   246 برقآبی و برق بادی
7.0 15795 50 15745 16899 54 16846 جمع
1.7 471 0 471 479 0 479 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-33.3 6 0 6 4 0 4 بخش خصوصی
5.3 19 0 19 20 1 19 وزارت نيرو گازي
33.3 6 0 6 8 0 8 بخش خصوصی
12.0 75 0 75 84 0 84 چرخه ترکيبی
16.7 0.6 0.3 0.3 0.7 0.4 0.3 ديزلی
3.1 578 0 577 596 1 594 جمع
-66.7 6 0 6 2 0 2 برقآبی و برق بادی
2.4 584 0 583 598 1 596 جمع
10.3 6284   6284 6930   6930 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-25.6 82   82 61   61 بخش خصوصی
5.2 2833 45 2788 2980 48 2932 وزارت نيرو گازي
31.9 943   943 1244   1244 بخش خصوصی
15.6 4180   4180 4834   4834 چرخه ترکيبی
-8.8 9.4 4.7 4.8 8.6 4.3 4.3 ديزلی
12.0 14331 50 14282 16058 52 16005 جمع
-72.3 880   880 244   244 برقآبی و برق بادی
7.2 15211 50 15162 16302 52 16249 جمع
-18.4 3252   3252 2654   2654 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-1.0 94647 5018 89629 93711 12356 81355 وزارت نيرو گازي
67.7 9212   9212 15452   15452 بخش خصوصی
-48.9 44395   44395 22675   22675 چرخه ترکيبی
-10.0 2811 1328 1483 2529 1243 1286 ديزلی
-11.2 154317 6346 147971 137021 13599 123422 جمع
11.7 1558604   1558604 1740611   1740611 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-26.3 22077   22077 16270   16270 بخش خصوصی
9.4 878753 11705 867048 961052 15874 945178 وزارت نيرو گازي
36.3 268877   268877 366361   366361 بخش خصوصی
18.7 890164   890164 1057053   1057053 چرخه ترکيبی
14.5 3618475 11705 3606770 4141347 15874 4125473 جمع
15.2 236653   236653 272709   272709 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
15.2 236653 0 236653 272709 0 272709 جمع
2،5 74،1 51،8 74،2 76،6 60،6 76،6 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵