اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مرداد سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-0.9 11306 146 11160 11203 184 11019 وزارت نيرو گازي
42.6 2242   2242 3196   3196 بخش خصوصی
19.7 8888   8888 10638   10638 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
6.9 38046 176 37870 40680 214 40466 جمع
10.5 7000 1 6999 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
7.5 45046 177 44869 48415 217 48198 جمع
0.2 14445   14445 14478   14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
0.1 8653 96 8557 8660 123 8537 وزارت نيرو گازي
41.9 1806   1806 2563   2563 بخش خصوصی
20.0 7504   7504 9004   9004 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
7.0 32973 120 32853 35270 147 35123 جمع
10.5 6554 1 6553 7244 3 7241 برقآبی و برق بادی
7.6 39527 121 39406 42514 150 42364 جمع
-0.5 14400   14400 14322   14322 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-2.4 8777 95 8682 8567 125 8442 وزارت نيرو گازي
41.9 1806   1806 2563   2563 بخش خصوصی
17.2 7603   7603 8907   8907 چرخه ترکيبی
-8.4 178 23 155 163 22 141 ديزلی
5.3 33054 118 32936 34812 147 34665 جمع
-34.2 5871   5871 3862 1 3861 برقآبی و برق بادی
-0.6 38925 118 38807 38674 148 38526 جمع
0.6 13989   13989 14071   14071 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-49.2 266   266 135   135 بخش خصوصی
9.9 7707 81 7626 8470 97 8373 وزارت نيرو گازي
41.9 1806   1806 2563   2563 بخش خصوصی
18.6 7434   7434 8814   8814 چرخه ترکيبی
-14.0 150 21 129 129 18 111 ديزلی
9.0 31352 102 31250 34182 115 34067 جمع
-43.1 5957   5957 3391 1 3390 برقآبی و برق بادی
0.7 37309 102 37207 37573 116 37457 جمع
-1.2 34597 102 34495 34176 116 34060 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵