اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مرداد سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.9 9130   9130 9215   9215 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-40.0 150   150 90   90 بخش خصوصی
5.5 4142 56 4086 4368 60 4308 وزارت نيرو گازي
60.2 810   810 1298   1298 بخش خصوصی
19.1 4885   4885 5818   5818 چرخه ترکيبی
10.0 30 10 20 33 6.3 26.7 ديزلی
8.7 19147 66 19081 20822 66 20756 جمع
-72.7 1690   1690 461   461 برقآبی و برق بادی
2.1 20837 66 20771 21283 66 21217 جمع
1.7 605 0 605 615 0 615 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-36.4 11 0 11 7 0 7 بخش خصوصی
0.0 25 1 24 25 0 25 وزارت نيرو گازي
300.0 2 0 2 8 0 8 بخش خصوصی
16.9 89 0 89 104 0 104 چرخه ترکيبی
60.0 2.0 1.0 1.0 3.2 0.4 2.8 ديزلی
3.8 734 2 732 762 0 762 جمع
-72.7 11 0 11 3 0 3 برقآبی و برق بادی
2.7 745 2 743 765 0 765 جمع
0.9 8525   8525 8600   8600 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-40.3 139   139 83   83 بخش خصوصی
5.5 4117 55 4062 4343 60 4283 وزارت نيرو گازي
59.7 808   808 1290   1290 بخش خصوصی
19.1 4796   4796 5714   5714 چرخه ترکيبی
6.4 28 9 19 29.8 5.9 23.9 ديزلی
8.9 18413 64 18349 20060 66 19994 جمع
-72.7 1679   1679 458   458 برقآبی و برق بادی
2.1 20092 64 20028 20518 66 20452 جمع
1746.6 1160   1160 21420   21420 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
31.6 140878 3144 137734 185373 8276 177097 وزارت نيرو گازي
2786.2 3698   3698 106730   106730 بخش خصوصی
13.6 21415   21415 24332   24332 چرخه ترکيبی
13.7 8454 2432 6022 9614 1660 7954 ديزلی
97.9 175605 5576 170029 347469 9936 337533 جمع
8.9 1881396   1881396 2048956   2048956 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-40.2 37440   37440 22397   22397 بخش خصوصی
-1.4 1266599 16804 1249795 1248758 14486 1234272 وزارت نيرو گازي
23.3 237600   237600 292892   292892 بخش خصوصی
16.9 1055403   1055403 1233297   1233297 چرخه ترکيبی
8.2 4478438 16804 4461634 4846300 14486 4831814 جمع
-21.9 564063   564063 440537   440537 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-21.9 564063 0 564063 440537 0 440537 جمع
2.9 82.4 87.0 82.4 85.3 76.8 85.4 ضريب بار توليدي درصد
  384 0 384 415 0 415 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵