اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (ارديبهشت سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
ارديبهشت ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.3 14890   14890 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.2 10707 146 10561 10837 184 10653 وزارت نيرو گازي
62.7 1769   1769 2878   2878 بخش خصوصی
20.1 8728   8728 10478   10478 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
8.2 36802 176 36626 39836 214 39622 جمع
11.6 6706 3 6703 7484 3 7481 برقآبی و برق بادی
8.8 43508 179 43329 47320 217 47103 جمع
0.3 14517   14517 14559   14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
2.0 8722 96 8626 8893 123 8770 وزارت نيرو گازي
63.0 1418   1418 2312   2312 بخش خصوصی
19.2 7719   7719 9203   9203 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
7.9 32952 121 32831 35543 148 35395 جمع
11.6 6693 2 6691 7468 2 7466 برقآبی و برق بادی
8.5 39645 123 39522 43011 150 42861 جمع
-2.4 14501   14501 14147   14147 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
1.9 8668 96 8572 8830 126 8704 وزارت نيرو گازي
36.9 1293   1293 1770   1770 بخش خصوصی
20.0 7493   7493 8991   8991 چرخه ترکيبی
-6.7 180 24 156 168 23 145 ديزلی
5.5 32425 120 32305 34196 149 34047 جمع
-21.9 6215 1 6214 4852 1 4851 برقآبی و برق بادی
1.1 38640 121 38519 39048 150 38898 جمع
-0.6 12811   12811 12738   12738 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-8.8 147   147 134   134 بخش خصوصی
3.3 7879 90 7789 8140 118 8022 وزارت نيرو گازي
61.1 1013   1013 1632   1632 بخش خصوصی
12.9 7178   7178 8103   8103 چرخه ترکيبی
-0.7 144 20 124 143 19 124 ديزلی
5.9 29172 110 29062 30890 137 30753 جمع
-28.7 6052 1 6051 4316 1 4315 برقآبی و برق بادی
-0.1 35224 111 35113 35206 138 35068 جمع
8.0 29258 111 29147 31603 138 31465 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵