اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (ارديبهشت سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
ارديبهشت ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
13.1 6873   6873 7770   7770 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
18.3 82   82 97   97 بخش خصوصی
38.4 2539 41 2498 3514 42 3472 وزارت نيرو گازي
597.5 158   158 1102   1102 بخش خصوصی
25.3 3748   3748 4695   4695 چرخه ترکيبی
-33.3 24 6 18 16 4 12 ديزلی
28.1 13424 47 13377 17194 46 17148 جمع
-72.6 2753 3 2750 755 1 754 برقآبی و برق بادی
11.0 16177 50 16127 17949 47 17902 جمع
8.0 474 0 474 512 0 512 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
75.0 4 0 4 7 0 7 بخش خصوصی
152.4 21 1 20 53 42 11 وزارت نيرو گازي
200.0 1 0 1 3 0 3 بخش خصوصی
79.1 43 0 43 77 0 77 چرخه ترکيبی
-66.7 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 ديزلی
19.6 546 2 544 653 42 611 جمع
0.0 10 1 9 10 0 10 برقآبی و برق بادی
19.2 556 3 553 663 42 621 جمع
13.4 6399   6399 7258   7258 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
15.4 78   78 90   90 بخش خصوصی
37.5 2518 40 2478 3461   3461 وزارت نيرو گازي
600.0 157   157 1099   1099 بخش خصوصی
24.6 3705   3705 4618   4618 چرخه ترکيبی
-28.6 21 5 16 15 4 11 ديزلی
28.4 12878 45 12833 16541 4 16537 جمع
-72.8 2743 2 2741 745 1 744 برقآبی و برق بادی
10.7 15621 47 15574 17286 5 17281 جمع
35.6 696   696 944   944 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
114.7 74464 8 74456 159867 1368 158499 وزارت نيرو گازي
490.0 6529   6529 38522   38522 بخش خصوصی
1095.9 1797   1797 21490   21490 چرخه ترکيبی
-33.2 6955 1516 5439 4649 1111 3538 ديزلی
149.3 90441 1524 88917 225472 2479 222993 جمع
-7.4 1707957   1707957 1581938   1581938 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
17.3 20587   20587 24149   24149 بخش خصوصی
32.1 783422 13868 769554 1034911 13204 1021707 وزارت نيرو گازي
349.2 40308   40308 181082   181082 بخش خصوصی
24.6 850039   850039 1059572   1059572 چرخه ترکيبی
14.1 3402313 13868 3388445 3881652 13204 3868448 جمع
228.5 135417   135417 444813   444813 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
228.5 135417 0 135417 444813 0 444813 جمع
2.2 75.6 60.5 75.7 77.8 45.8 77.9 ضريب بار توليدي درصد
  285 0 285 343 0 343 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵