اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (شهريور سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-1.2 11503 184 11319 11362 184 11178 وزارت نيرو گازي
42.6 2242   2242 3196   3196 بخش خصوصی
19.7 8888   8888 10638   10638 چرخه ترکيبی
7.7 388   388 418 30 388 ديزلی
6.9 38213 184 38029 40839 214 40625 جمع
6.7 7250 1 7249 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.8 45463 185 45278 48574 217 48357 جمع
0.2 14445   14445 14478   14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-0.3 8804 123 8681 8775 123 8652 وزارت نيرو گازي
41.5 1811   1811 2563   2563 بخش خصوصی
20.0 7504   7504 9004   9004 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
6.8 33129 147 32982 35385 147 35238 جمع
6.8 6783 1 6782 7244 3 7241 برقآبی و برق بادی
6.8 39912 148 39764 42629 150 42479 جمع
-2.5 14400   14400 14041   14041 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-2.6 8939 123 8816 8706 123 8583 وزارت نيرو گازي
41.5 1811   1811 2563   2563 بخش خصوصی
18.2 7603   7603 8987   8987 چرخه ترکيبی
-6.3 176 22 154 165 22 143 ديزلی
4.6 33219 145 33074 34752 145 34607 جمع
-57.8 6103 1 6102 2573 1 2572 برقآبی و برق بادی
-5.1 39322 146 39176 37325 146 37179 جمع
0.4 13970   13970 14030   14030 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-49.1 265   265 135   135 بخش خصوصی
5.7 8181 109 8072 8644 121 8523 وزارت نيرو گازي
41.5 1811   1811 2563   2563 بخش خصوصی
18.1 7523   7523 8887   8887 چرخه ترکيبی
-7.6 145 19 126 134 16 118 ديزلی
7.8 31895 128 31767 34393 137 34256 جمع
-60.9 6158   6158 2410 1 2409 برقآبی و برق بادی
-3.3 38053 128 37925 36803 138 36665 جمع
-2.8 34580 128 34452 33610 138 33472 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵