اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (شهريور سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
5.7 8392   8392 8868   8868 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-39.1 151   151 92   92 بخش خصوصی
8.3 3901 54 3847 4226 58 4168 وزارت نيرو گازي
38.9 905   905 1257   1257 بخش خصوصی
21.2 4807   4807 5824   5824 چرخه ترکيبی
33.9 23 7 16 30.8 6.3 24.5 ديزلی
11.7 18179 61 18118 20298 64 20234 جمع
-78.5 1523 0 1523 327   327 برقآبی و برق بادی
4.7 19702 61 19641 20625 64 20561 جمع
8.6 557 0 557 605 0 605 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-45.5 11 0 11 6 0 6 بخش خصوصی
9.1 22 1 21 24 1 23 وزارت نيرو گازي
100.0 2 0 2 4 0 4 بخش خصوصی
17.4 86 0 86 101 0 101 چرخه ترکيبی
100.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.4 1.6 ديزلی
9.3 679 1 678 742 1 741 جمع
-70.0 10 0 10 3 0 3 برقآبی و برق بادی
8.1 689 1 688 745 1 744 جمع
5.5 7835   7835 8263   8263 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-38.6 140   140 86   86 بخش خصوصی
8.3 3879 53 3826 4202 57 4145 وزارت نيرو گازي
38.8 903   903 1253   1253 بخش خصوصی
21.2 4721   4721 5723   5723 چرخه ترکيبی
30.9 22 7 15 28.8 5.9 22.9 ديزلی
11.7 17500 60 17440 19556 63 19493 جمع
-78.6 1513   1513 324   324 برقآبی و برق بادی
4.6 19013 60 18953 19880 63 19817 جمع
-64.4 4934   4934 1756   1756 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
9.6 141618 3100 138518 155267 7712 147555 وزارت نيرو گازي
717.3 4652   4652 38023   38023 بخش خصوصی
-59.6 49783   49783 20118   20118 چرخه ترکيبی
28.4 6970 1948 5022 8949 1751 7198 ديزلی
7.8 207957 5048 202909 224113 9463 214650 جمع
8.6 1865717   1865717 2025913   2025913 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-38.8 37774   37774 23111   23111 بخش خصوصی
9.8 1202781 16362 1186419 1320232 14065 1306167 وزارت نيرو گازي
33.0 263017   263017 349859   349859 بخش خصوصی
26.2 981022   981022 1238190   1238190 چرخه ترکيبی
14.0 4350311 16362 4333949 4957305 14065 4943240 جمع
6.6 383909   383909 409360   409360 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
6.6 383909 0 383909 409360 0 409360 جمع
6.0 78.1 64.1 78.2 84.1 62.6 84.2 ضريب بار توليدي درصد
  399 0 399 404 0 404 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵