اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه اول سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.3 14890 0 14890 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
1.0 10891 146 10745 10996 184 10812 وزارت نيرو گازي
69.3 1794 0 1794 3037 0 3037 بخش خصوصی
20.1 8728 0 8728 10478 0 10478 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
8.5 37011 176 36835 40154 214 39940 جمع
11.6 6706 3 6703 7484 3 7481 برقآبی و برق بادی
9.0 43717 179 43538 47638 217 47421 جمع
0.3 14517 0 14517 14559 0 14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
0.9 8938 96 8842 9018 123 8895 وزارت نيرو گازي
69.5 1438 0 1438 2438 0 2438 بخش خصوصی
17.9 7803 0 7803 9203 0 9203 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
7.6 33272 121 33151 35794 148 35646 جمع
11.6 6693 2 6691 7468 2 7466 برقآبی و برق بادی
8.2 39965 123 39842 43262 150 43112 جمع
0.5 14501 0 14501 14579 0 14579 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
0.2 9139 100 9039 9160 126 9034 وزارت نيرو گازي
43.9 1293 0 1293 1861 0 1861 بخش خصوصی
17.0 7685 0 7685 8991 0 8991 چرخه ترکيبی
-7.1 183 24 159 170 23 147 ديزلی
5.9 33091 124 32967 35051 149 34902 جمع
-22.8 6288 1 6287 4852 1 4851 برقآبی و برق بادی
1.3 39379 125 39254 39903 150 39753 جمع
2.3 13761 0 13761 14075 0 14075 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-50.9 273 0 273 134 0 134 بخش خصوصی
4.3 7958 92 7866 8303 118 8185 وزارت نيرو گازي
53.3 1206 0 1206 1849 0 1849 بخش خصوصی
11.1 7421 0 7421 8244 0 8244 چرخه ترکيبی
-18.5 184 21 163 150 19 131 ديزلی
6.3 30803 113 30690 32755 137 32618 جمع
-23.8 6166 1 6165 4696 1 4695 برقآبی و برق بادی
1.3 36969 114 36855 37451 138 37313 جمع
-2.7 33265 113 33152 32364 138 32226 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵