اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه اول سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
6.1 21626 0 21626 22945 0 22945 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-21.4 308 0 308 242 0 242 بخش خصوصی
21.4 7809 116 7693 9479 112 9367 وزارت نيرو گازي
353.3 694 0 694 3146 0 3146 بخش خصوصی
22.4 11641 0 11641 14254 0 14254 چرخه ترکيبی
-23.6 66 17 49 50.4 11.2 39.2 ديزلی
18.9 42144 133 42011 50116 123 49993 جمع
-66.6 6930 3 6927 2318 2 2316 برقآبی و برق بادی
6.8 49074 136 48938 52434 125 52309 جمع
4.3 1470 0 1470 1533 0 1533 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-20.0 20 0 20 16 0 16 بخش خصوصی
-82.4 561 3 558 99 44 55 وزارت نيرو گازي
125.0 4 0 4 9 0 9 بخش خصوصی
52.8 180 0 180 275 0 275 چرخه ترکيبی
-65.7 7.0 2.0 5.0 2.4 0.2 2.2 ديزلی
-13.7 2242 5 2237 1934 44 1890 جمع
53.8 26 1 25 40 0 40 برقآبی و برق بادی
-12.9 2268 6 2262 1974 44 1930 جمع
6.2 20156 0 20156 21412 0 21412 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-21.5 288 0 288 226 0 226 بخش خصوصی
29.4 7248 113 7135 9380 68 9312 وزارت نيرو گازي
354.6 690 0 690 3137 0 3137 بخش خصوصی
22.0 11461 0 11461 13979 0 13979 چرخه ترکيبی
-18.6 59 15 44 48 11 37 ديزلی
20.8 39902 128 39774 48182 79 48103 جمع
-67.0 6904 2 6902 2278 2 2276 برقآبی و برق بادی
7.8 46806 130 46676 50460 81 50379 جمع
-27.9 5446 0 5446 3929 0 3929 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
51.3 235375 2339 233036 356167 4435 351732 وزارت نيرو گازي
887.2 11547 0 11547 113992 0 113992 بخش خصوصی
8.5 62125 0 62125 67394 0 67394 چرخه ترکيبی
-20.7 18950 4492 14458 15019 3172 11847 ديزلی
66.9 333443 6831 326612 556501 7607 548894 جمع
-0.2 5043329 0 5043329 5034486 0 5034486 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-21.5 77144 0 77144 60571 0 60571 بخش خصوصی
26.2 2289290 121896 2167394 2889196 38460 2850736 وزارت نيرو گازي
279.0 196492 0 196492 744627 0 744627 بخش خصوصی
22.8 2566493 0 2566493 3151927 0 3151927 چرخه ترکيبی
16.8 10172748 121896 10050852 11880807 38460 11842347 جمع
42.2 740132   740132 1052827   1052827 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
42.2 740132 0 740132 1052827 0 1052827 جمع
6.7 67.3 53.9 67.3 74.0 40.6 74.2 ضريب بار توليدي درصد
  894 0 894 1040 0 1040 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵