اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه دوم سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902 0 14902 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-1.2 11503 184 11319 11362 184 11178 وزارت نيرو گازي
42.6 2242 0 2242 3196 0 3196 بخش خصوصی
19.7 8888 0 8888 10638 0 10638 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
6.8 38243 214 38029 40839 214 40625 جمع
6.7 7250 1 7249 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.8 45493 215 45278 48574 217 48357 جمع
0.2 14445 0 14445 14478 0 14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-0.3 8804 123 8681 8775 123 8652 وزارت نيرو گازي
41.5 1811 0 1811 2563 0 2563 بخش خصوصی
20.0 7504 0 7504 9004 0 9004 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
6.8 33129 147 32982 35385 147 35238 جمع
6.8 6783 1 6782 7244 3 7241 برقآبی و برق بادی
6.8 39912 148 39764 42629 150 42479 جمع
-0.7 14440 0 14440 14339 0 14339 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-3.9 9062 100 8962 8708 125 8583 وزارت نيرو گازي
41.5 1811 0 1811 2563 0 2563 بخش خصوصی
18.3 7603 0 7603 8996 0 8996 چرخه ترکيبی
-6.7 178 23 155 166 22 144 ديزلی
5.0 33384 123 33261 35062 147 34915 جمع
-21.9 6103 1 6102 4769 1 4768 برقآبی و برق بادی
0.9 39487 124 39363 39831 148 39683 جمع
0.5 14006 0 14006 14071 0 14071 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-49.6 268 0 268 135 0 135 بخش خصوصی
5.7 8181 109 8072 8644 121 8523 وزارت نيرو گازي
41.5 1811 0 1811 2563 0 2563 بخش خصوصی
18.1 7523 0 7523 8887 0 8887 چرخه ترکيبی
-6.7 150 21 129 140 20 120 ديزلی
7.8 31939 130 31809 34440 141 34299 جمع
-21.1 6158 0 6158 4856 1 4855 برقآبی و برق بادی
3.1 38097 130 37967 39296 142 39154 جمع
-0.9 34623 128 34495 34307 138 34169 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵