اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه دوم سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.1 26625 0 26625 27183 0 27183 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-36.5 430 0 430 273 0 273 بخش خصوصی
11.0 11704 163 11541 12987 173 12814 وزارت نيرو گازي
52.9 2465 0 2465 3769 0 3769 بخش خصوصی
19.4 14439 0 14439 17233 0 17233 چرخه ترکيبی
8.4 89 25 64 96.5 18.8 77.7 ديزلی
10.4 55752 188 55564 61542 192 61350 جمع
-74.6 5109 0 5109 1295 0 1295 برقآبی و برق بادی
3.2 60861 188 60673 62837 192 62645 جمع
4.2 1762 0 1762 1836 0 1836 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-38.7 31 0 31 19 0 19 بخش خصوصی
2.8 72 3 69 74 2 72 وزارت نيرو گازي
114.3 7 0 7 15 0 15 بخش خصوصی
16.2 259 0 259 301 0 301 چرخه ترکيبی
-42.3 13.0 9.0 4.0 7.5 1.2 6.3 ديزلی
5.1 2144 12 2132 2253 3 2249 جمع
-67.7 31 0 31 10 0 10 برقآبی و برق بادی
4.0 2175 12 2163 2263 3 2259 جمع
1.9 24863 0 24863 25347 0 25347 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-36.3 399 0 399 254 0 254 بخش خصوصی
11.0 11632 160 11472 12913 171 12742 وزارت نيرو گازي
52.7 2458 0 2458 3754 0 3754 بخش خصوصی
19.4 14180 0 14180 16932 0 16932 چرخه ترکيبی
17.1 76 16 60 89 17.6 71.4 ديزلی
10.6 53608 176 53432 59289 189 59100 جمع
-74.7 5078 0 5078 1285 0 1285 برقآبی و برق بادی
3.2 58686 176 58510 60574 189 60385 جمع
335.3 6988 0 6988 30418 0 30418 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
20.5 411976 9303 402673 496427 22777 473650 وزارت نيرو گازي
1843.0 11412 0 11412 221733 0 221733 بخش خصوصی
-24.7 92582 0 92582 69699 0 69699 چرخه ترکيبی
8.6 25932 6488 19444 28171 5049 23122 ديزلی
54.2 548890 15791 533099 846448 27826 818622 جمع
-4.4 5974992 0 5974992 5710217 0 5710217 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-36.8 107450 0 107450 67904 0 67904 بخش خصوصی
9.0 3583454 48859 3534595 3905413 42192 3863221 وزارت نيرو گازي
29.5 722789 0 722789 936066 0 936066 بخش خصوصی
18.1 3101382 0 3101382 3662454 0 3662454 چرخه ترکيبی
5.9 13490067 48859 13441208 14282054 42192 14239862 جمع
42.1 1160213   1160213 1648286   1648286 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
42.1 1160213 0 1160213 1648286 0 1648286 جمع
3.5 80.2 65.8 80.2 83.6 62.4 83.7 ضريب بار توليدي درصد
  1096 0 1096 1212 0 1212 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵