اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (تير سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
تير ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-1.8 11247 146 11101 11044 184 10860 وزارت نيرو گازي
63.6 1953   1953 3196   3196 بخش خصوصی
19.7 8888   8888 10638   10638 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.5 37698 176 37522 40521 214 40307 جمع
10.2 7017 1 7016 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
7.9 44715 177 44538 48256 217 48039 جمع
0.2 14445   14445 14478   14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-0.1 8556 96 8460 8545 123 8422 وزارت نيرو گازي
63.9 1564   1564 2563   2563 بخش خصوصی
20.0 7504   7504 9004   9004 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
7.7 32634 120 32514 35155 147 35008 جمع
10.3 6569 1 6568 7243 2 7241 برقآبی و برق بادی
8.1 39203 121 39082 42398 149 42249 جمع
-0.7 14440   14440 14339   14339 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-6.3 9056 94 8962 8487 125 8362 وزارت نيرو گازي
63.9 1564   1564 2563   2563 بخش خصوصی
20.7 7453   7453 8996   8996 چرخه ترکيبی
-1.2 168 23 145 166 22 144 ديزلی
5.7 32971 117 32854 34841 147 34694 جمع
-19.0 5886 1 5885 4769 1 4768 برقآبی و برق بادی
1.9 38857 118 38739 39610 148 39462 جمع
0.3 14006   14006 14052   14052 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-49.6 268   268 135   135 بخش خصوصی
5.4 7976 94 7882 8406 102 8304 وزارت نيرو گازي
63.9 1564   1564 2563   2563 بخش خصوصی
19.5 7404   7404 8845   8845 چرخه ترکيبی
0.7 139 20 119 140 20 120 ديزلی
8.9 31357 114 31243 34141 122 34019 جمع
-17.0 5850   5850 4856 1 4855 برقآبی و برق بادی
4.8 37207 114 37093 38997 123 38874 جمع
-0.5 34481 114 34367 34292 123 34169 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵