اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (تير سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
تير ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 9103   9103 9100   9100 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-29.5 129   129 91   91 بخش خصوصی
17.6 3661 53 3608 4306 55 4251 وزارت نيرو گازي
61.9 750   750 1214   1214 بخش خصوصی
17.8 4747   4747 5591   5591 چرخه ترکيبی
-9.2 36 8 28 32.7 6.2 26.5 ديزلی
10.4 18426 61 18365 20335 61 20274 جمع
-73.2 1896   1896 507 0 507 برقآبی و برق بادی
2.6 20322 61 20261 20842 62 20781 جمع
2.7 600 0 600 616 0 616 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-33.3 9 0 9 6 0 6 بخش خصوصی
-4.0 25 1 24 24 1 23 وزارت نيرو گازي
0.0 3 0 3 3 0 3 بخش خصوصی
14.3 84 0 84 96 0 96 چرخه ترکيبی
-77.0 10.0 8.0 2.0 2.3 0.4 1.9 ديزلی
2.2 731 9 722 747 1 746 جمع
-60.0 10 0 10 4 0 4 برقآبی و برق بادی
1.4 741 9 732 751 1 750 جمع
-0.2 8503   8503 8484   8484 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-29.2 120   120 85   85 بخش خصوصی
17.8 3636 52 3584 4282 54 4228 وزارت نيرو گازي
62.1 747   747 1211   1211 بخش خصوصی
17.8 4663   4663 5495   5495 چرخه ترکيبی
16.9 26   26 30.4 5.8 24.6 ديزلی
10.7 17695 52 17643 19587 60 19528 جمع
-73.3 1886   1886 503 0 503 برقآبی و برق بادی
2.6 19581 52 19529 20091 60 20031 جمع
710.1 894   894 7242   7242 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
20.3 129480 3059 126421 155787 6789 148998 وزارت نيرو گازي
2414.0 3062   3062 76980   76980 بخش خصوصی
18.1 21384   21384 25249   25249 چرخه ترکيبی
-8.6 10508 2108 8400 9608 1638 7970 ديزلی
66.3 165328 5167 160161 274866 8427 266439 جمع
-26.6 2227879   2227879 1635348   1635348 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-30.5 32236   32236 22396   22396 بخش خصوصی
20.0 1114074 15693 1098381 1336423 13641 1322782 وزارت نيرو گازي
32.0 222172   222172 293315   293315 بخش خصوصی
11.8 1064957   1064957 1190967   1190967 چرخه ترکيبی
-3.9 4661318 15693 4645625 4478449 13641 4464808 جمع
276.2 212241   212241 798389   798389 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
276.2 212241 0 212241 798389 0 798389 جمع
2.8 80.4 71.9 80.5 83.2 67.3 83.3 ضريب بار توليدي درصد
  313 0 313 393 0 393 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵