اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه چهارم سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902 0 14902 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
10.2 10709 184 10525 11799 184 11615 وزارت نيرو گازي
38.8 2875 0 2875 3991 0 3991 بخش خصوصی
6.0 10483 0 10483 11117 0 11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.2 39677 214 39463 42550 214 42336 جمع
3.6 7469 3 7466 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.7 47146 217 46929 50285 217 50068 جمع
0.2 14630 0 14630 14663 0 14663 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
9.9 9400 132 9268 10326 132 10194 وزارت نيرو گازي
36.3 2334 0 2334 3182 0 3182 بخش خصوصی
5.8 9801 0 9801 10372 0 10372 چرخه ترکيبی
0.0 293 25 268 293 25 268 ديزلی
6.5 36748 157 36591 39126 157 38969 جمع
4.5 6863 2 6861 7171 2 7169 برقآبی و برق بادی
6.2 43611 159 43452 46297 159 46138 جمع
-2.3 14413 0 14413 14082 0 14082 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
12.0 9096 125 8971 10189 125 10064 وزارت نيرو گازي
24.5 1807 0 1807 2249 0 2249 بخش خصوصی
3.3 9576 0 9576 9891 0 9891 چرخه ترکيبی
2.4 125 18 107 128 19 109 ديزلی
4.3 35307 143 35164 36829 144 36685 جمع
-19.2 5046 1 5045 4075 0 4075 برقآبی و برق بادی
1.4 40353 144 40209 40904 144 40760 جمع
-0.2 12938 0 12938 12916 0 12916 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
81.6 136 0 136 247 0 247 بخش خصوصی
8.6 8077 88 7989 8770 76 8694 وزارت نيرو گازي
26.9 1772 0 1772 2249 0 2249 بخش خصوصی
5.1 8364 11 8353 8789 15 8774 چرخه ترکيبی
26.2 65 1 64 82 0 82 ديزلی
5.4 31352 100 31252 33053 91 32962 جمع
-25.2 4804 0 4804 3592 0 3592 برقآبی و برق بادی
1.4 36156 100 36056 36645 91 36554 جمع
1.2 28432 100 28332 28770 99 28671 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵