اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آبان سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-4.8 11421 184 11237 10876 184 10692 وزارت نيرو گازي
22.8 3514   3514 4315   4315 بخش خصوصی
23.6 10798   10798 13344   13344 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
6.8 41376 214 41162 44178 214 43964 جمع
0.4 7735 3 7732 7767 3 7764 برقآبی و برق بادی
5.8 49111 217 48894 51945 217 51728 جمع
0.0 14564   14564 14564   14564 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-4.8 9598 129 9469 9141 129 9012 وزارت نيرو گازي
23.3 2814   2814 3469   3469 بخش خصوصی
22.6 9750   9750 11950   11950 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
6.4 37304 154 37150 39702 154 39548 جمع
0.4 7412 3 7409 7443 2 7441 برقآبی و برق بادی
5.4 44716 157 44559 47145 156 46989 جمع
-2.5 14417   14417 14058   14058 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-9.3 9790 125 9665 8880 125 8755 وزارت نيرو گازي
-22.8 2185   2185 1687   1687 بخش خصوصی
28.5 9169   9169 11783   11783 چرخه ترکيبی
-9.0 155 23 132 141 25 116 ديزلی
2.3 36006 148 35858 36839 150 36689 جمع
44.1 3189 1 3188 4596 1 4595 برقآبی و برق بادی
5.7 39195 149 39046 41435 151 41284 جمع
0.0 12306   12306 12301   12301 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
113.2 136   136 290   290 بخش خصوصی
-1.5 9018 85 8933 8880 125 8755 وزارت نيرو گازي
-22.8 2185   2185 1687   1687 بخش خصوصی
43.4 8215   8215 11783   11783 چرخه ترکيبی
36.9 103 11 92 141 25 116 ديزلی
9.8 31963 96 31867 35082 150 34932 جمع
69.3 2715 1 2714 4596 1 4595 برقآبی و برق بادی
14.4 34678 97 34581 39678 151 39527 جمع
1.1 28736 97 28639 29041 151 28890 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵