اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آبان سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-10.9 6736   6736 6005   6005 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
39.5 81   81 113   113 بخش خصوصی
11.9 2506 38 2468 2805 40 2765 وزارت نيرو گازي
7.1 1205   1205 1291   1291 بخش خصوصی
13.1 4567   4567 5164   5164 چرخه ترکيبی
-16.3 8.6 3 5.6 7.2 4.6 2.6 ديزلی
1.9 15104 41 15063 15385 45 15341 جمع
55.9 209 0 209 326 0 326 برقآبی و برق بادی
2.6 15313 41 15272 15711 45 15667 جمع
-10.3 466 0 466 418 0 418 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
60.0 5 0 5 8 0 8 بخش خصوصی
625.0 16 0 16 116 1 115 وزارت نيرو گازي
37.5 8 0 8 11 0 11 بخش خصوصی
4.2 72 0 72 75 0 75 چرخه ترکيبی
0.0 0.6 0.2 0.4 0.6 0.3 0.3 ديزلی
10.7 568 0 567 629 1 627 جمع
60.0 2 0 2 3.2 0.2 3 برقآبی و برق بادی
10.9 570 0 569 632 2 630 جمع
-10.9 6270   6270 5587   5587 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
38.2 76   76 105   105 بخش خصوصی
8.0 2490 38 2452 2689 39 2650 وزارت نيرو گازي
6.9 1197   1197 1280   1280 بخش خصوصی
13.2 4495   4495 5089   5089 چرخه ترکيبی
-17.5 8 2.8 5.2 6.6 4.3 2.3 ديزلی
1.5 14536 41 14495 14757 43 14713 جمع
55.9 207 0 207 323   323 برقآبی و برق بادی
2.3 14743 41 14702 15080 43 15036 جمع
235.5 1771   1771 5941   5941 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
63.9 101411   101411 166163 1 166162 وزارت نيرو گازي
105.3 49247   49247 101125   101125 بخش خصوصی
17.3 135123   135123 158537   158537 چرخه ترکيبی
-16.3 2475 833 1642 2071 1252 819 ديزلی
49.6 290027 833 289194 433837 1253 432584 جمع
-0.4 910880   910880 907088   907088 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
40.2 20365   20365 28544   28544 بخش خصوصی
1.9 765193 13064 752129 779481 13578 765903 وزارت نيرو گازي
-5.9 313860   313860 295426   295426 بخش خصوصی
19.8 874448   874448 1047931   1047931 چرخه ترکيبی
6.0 2884746 13064 2871682 3058470 13578 3044892 جمع
-24.2 882190   882190 668310   668310 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-24.2 882190 0 882190 668310 0 668310 جمع
1.1 75.6 59.0 75.6 77.2 41.2 77.3 ضريب بار توليدي درصد
  324 0 324 422 0 422 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵