اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آذر سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-5.0 11445 184 11261 10876 184 10692 وزارت نيرو گازي
18.8 3673   3673 4365   4365 بخش خصوصی
23.6 10798   10798 13344   13344 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
6.4 41559 214 41345 44228 214 44014 جمع
0.4 7735 3 7732 7767 3 7764 برقآبی و برق بادی
5.5 49294 217 49077 51995 217 51778 جمع
0.0 14564   14564 14564   14564 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-6.6 9615 129 9486 8982 127 8855 وزارت نيرو گازي
19.5 2939   2939 3513   3513 بخش خصوصی
21.4 9750   9750 11840 25 11815 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
5.4 37444 154 37290 39475 177 39298 جمع
0.1 7411 2 7409 7418 2 7416 برقآبی و برق بادی
4.5 44855 156 44699 46893 179 46714 جمع
-1.5 14415   14415 14198   14198 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-50.0 290   290 145   145 بخش خصوصی
-7.2 9536 125 9411 8851 127 8724 وزارت نيرو گازي
6.4 2203   2203 2343   2343 بخش خصوصی
24.2 9529   9529 11834   11834 چرخه ترکيبی
-4.3 140 23 117 134 20 114 ديزلی
3.9 36113 148 35965 37505 147 37358 جمع
51.5 3419 0 3419 5180   5180 برقآبی و برق بادی
8.0 39532 148 39384 42685 147 42538 جمع
-4.2 13265   13265 12711   12711 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
5.1 138   138 145   145 بخش خصوصی
-9.8 8928 78 8850 8050 100 7950 وزارت نيرو گازي
8.6 2157   2157 2343   2343 بخش خصوصی
25.7 8120   8120 10204   10204 چرخه ترکيبی
-6.5 108 16 92 101 11 90 ديزلی
2.6 32716 94 32622 33554 111 33443 جمع
70.9 2949 0 2949 5040   5040 برقآبی و برق بادی
8.2 35665 94 35571 38594 111 38483 جمع
-1.2 28710 94 28616 28354 111 28243 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵