اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آذر سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-6.2 7546   7546 7078   7078 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-96.8 95   95 3   3 بخش خصوصی
-11.3 2209 24 2185 1960 25 1935 وزارت نيرو گازي
4.1 1114   1114 1160   1160 بخش خصوصی
20.3 3885   3885 4673   4673 چرخه ترکيبی
-52.9 8.5 2.7 5.8 4 3 1 ديزلی
0.1 14858 27 14831 14878 28 14850 جمع
88.9 189   189 357   357 برقآبی و برق بادی
1.3 15047 27 15020 15235 28 15207 جمع
-7.7 509 0 509 470 0 470 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-100.0 7 0 7 0 0 0 بخش خصوصی
-6.3 16 0 16 15 0 15 وزارت نيرو گازي
-41.2 17 0 17 10 0 10 بخش خصوصی
39.7 58 0 58 81 0 81 چرخه ترکيبی
42.9 0.7 0.2 0.5 1.0 1.0 0.0 ديزلی
-5.1 608 0 608 577 1 576 جمع
100.0 2 0 2 4 0 4 برقآبی و برق بادی
-4.7 610 0 610 581 1 580 جمع
-6.1 7037   7037 6608   6608 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-96.6 88   88 3   3 بخش خصوصی
-11.3 2193 24 2169 1945 25 1920 وزارت نيرو گازي
4.8 1097   1097 1150   1150 بخش خصوصی
20.0 3827   3827 4592   4592 چرخه ترکيبی
-61.5 7.8 2.5 5.3 3 2 1 ديزلی
0.4 14250 27 14223 14301 27 14274 جمع
88.8 187   187 353   353 برقآبی و برق بادی
1.5 14437 27 14410 14654 27 14627 جمع
1.5 14143   14143 14362   14362 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
45.6 197521   197521 287630   287630 وزارت نيرو گازي
121.4 106133   106133 234961   234961 بخش خصوصی
104.9 276523   276523 566590   566590 چرخه ترکيبی
-58.1 2426 711 1715 1016 666 350 ديزلی
85.1 596746 711 596035 1104559 666 1103893 جمع
-49.4 714044   714044 361270   361270 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-96.7 23668   23668 770   770 بخش خصوصی
-32.9 559753 8306 551447 375464 8580 366884 وزارت نيرو گازي
-47.9 229084   229084 119369   119369 بخش خصوصی
-15.1 600309   600309 509830   509830 چرخه ترکيبی
-35.7 2126858 8306 2118552 1366703 8580 1358123 جمع
17.7 1254684   1254684 1476414   1476414 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
17.7 1254684 0 1254684 1476414 0 1476414 جمع
2.5 74.4 39.5 74.5 76.9 35.0 77.1 ضريب بار توليدي درصد
  340 0 340 469 0 469 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵