اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (بهمن سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-8.1 11457 184 11273 10527 184 10343 وزارت نيرو گازي
22.4 3829   3829 4686   4686 بخش خصوصی
25.1 10798   10798 13504   13504 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
6.3 41727 214 41513 44367 214 44153 جمع
0.8 7735 3 7732 7796 3 7793 برقآبی و برق بادی
5.5 49462 217 49245 52163 217 51946 جمع
-0.4 14663   14663 14602   14602 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-10.0 10038 132 9906 9031 132 8899 وزارت نيرو گازي
27.1 3052   3052 3880   3880 بخش خصوصی
18.8 10097   10097 11992   11992 چرخه ترکيبی
1.4 293 25 268 297 25 272 ديزلی
4.2 38433 157 38276 40057 157 39900 جمع
0.9 7171 2 7169 7233 2 7231 برقآبی و برق بادی
3.7 45604 159 45445 47290 159 47131 جمع
-2.6 14535   14535 14154   14154 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
75.9 145   145 255   255 بخش خصوصی
-10.0 10031 125 9906 9024 125 8899 وزارت نيرو گازي
15.7 2251   2251 2604   2604 بخش خصوصی
29.9 9235   9235 11992   11992 چرخه ترکيبی
5.0 101 22 79 106 24 82 ديزلی
5.1 36298 147 36151 38135 149 37986 جمع
125.6 2498   2498 5636 1 5635 برقآبی و برق بادی
12.8 38796 147 38649 43771 150 43621 جمع
2.8 12555   12555 12904   12904 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
75.9 145   145 255   255 بخش خصوصی
-8.7 8485 45 8440 7748 72 7676 وزارت نيرو گازي
15.7 2251   2251 2604   2604 بخش خصوصی
23.2 8602   8602 10598   10598 چرخه ترکيبی
8.7 69 13 56 75 13 62 ديزلی
6.5 32107 58 32049 34184 85 34099 جمع
-65.1 1686   1686 588   588 برقآبی و برق بادی
2.9 33793 58 33735 34772 85 34687 جمع
2.6 28075 58 28017 28793 85 28708 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵