اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (بهمن سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-1.2 7443   7443 7353   7353 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
95.1 82   82 160   160 بخش خصوصی
-14.1 1893 23 1870 1627 25 1602 وزارت نيرو گازي
-8.8 1276   1276 1164   1164 بخش خصوصی
4.6 4176   4176 4369   4369 چرخه ترکيبی
-33.9 6.2 3.4 2.8 4.1 3 1.1 ديزلی
-1.3 14876 26 14850 14677 28 14649 جمع
392.4 158   158 778   778 برقآبی و برق بادی
2.8 15034 26 15008 15455 28 15427 جمع
-0.8 496 0 496 492 0 492 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
120.0 5 0 5 11 0 11 بخش خصوصی
0.0 16 1 15 16 1 15 وزارت نيرو گازي
0.0 11 0 11 11 0 11 بخش خصوصی
-16.5 79 0 79 66 0 66 چرخه ترکيبی
-40.0 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 ديزلی
-1.8 607.5 1.2 606.3 596.3 1.2 595.1 جمع
200.0 2 0 2 6 0 6 برقآبی و برق بادی
-1.2 609 1 608 602 1 601 جمع
-1.2 6947   6947 6861   6861 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
93.5 77   77 149   149 بخش خصوصی
-14.2 1877 22 1855 1611 24 1587 وزارت نيرو گازي
-8.9 1265   1265 1153   1153 بخش خصوصی
5.0 4097   4097 4303   4303 چرخه ترکيبی
-33.3 5.7 3.2 2.5 3.8 2.8 1 ديزلی
-1.3 14269 25 14244 14081 27 14054 جمع
394.9 156   156 772   772 برقآبی و برق بادی
3.0 14425 25 14400 14853 27 14826 جمع
-40.0 12039   12039 7226   7226 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
21.3 187958   187958 228061   228061 وزارت نيرو گازي
28.6 125346   125346 161254   161254 بخش خصوصی
61.7 226983   226983 367047   367047 چرخه ترکيبی
-34.5 1743 912 831 1142 785 357 ديزلی
38.0 554069 912 553157 764730 785 763945 جمع
8.2 527207   527207 570533   570533 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
97.1 20467   20467 40336   40336 بخش خصوصی
-30.6 447978 7889 440089 310721 8452 302269 وزارت نيرو گازي
-21.1 257961   257961 203625   203625 بخش خصوصی
-9.6 691388   691388 625032   625032 چرخه ترکيبی
-10.0 1945001 7889 1937112 1750247 8452 1741795 جمع
-5.5 1384079   1384079 1307907   1307907 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-5.5 1384079 0 1384079 1307907 0 1307907 جمع
1.2 75.9 63.2 76.0 77.2 45.8 77.3 ضريب بار توليدي درصد
  315 0 315 543 0 543 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵