اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (دي سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-8.1 11457 184 11273 10527 184 10343 وزارت نيرو گازي
27.7 3670   3670 4687   4687 بخش خصوصی
23.6 10798   10798 13344   13344 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
6.4 41568 214 41354 44208 214 43994 جمع
0.8 7735 3 7732 7795 3 7792 برقآبی و برق بادی
5.5 49303 217 49086 52003 217 51786 جمع
-0.4 14663   14663 14603   14603 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-10.0 10038 132 9906 9031 132 8899 وزارت نيرو گازي
32.0 2939   2939 3880   3880 بخش خصوصی
17.3 10083   10083 11832   11832 چرخه ترکيبی
1.4 293 25 268 297 25 272 ديزلی
4.2 38306 157 38149 39898 157 39741 جمع
0.9 7169   7169 7232 2 7230 برقآبی و برق بادی
3.6 45475 157 45318 47130 159 46971 جمع
0.1 14109   14109 14124   14124 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-15.9 145   145 122   122 بخش خصوصی
-8.9 9871 129 9742 8989 125 8864 وزارت نيرو گازي
-2.4 2139   2139 2088   2088 بخش خصوصی
20.9 9896   9896 11965   11965 چرخه ترکيبی
-21.9 96 21 75 75 24 51 ديزلی
3.1 36256 150 36106 37363 149 37214 جمع
212.2 1538   1538 4801   4801 برقآبی و برق بادی
11.6 37794 150 37644 42164 149 42015 جمع
-0.1 13126   13126 13114   13114 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
-11.6 138   138 122   122 بخش خصوصی
-11.7 8887 88 8799 7847 45 7802 وزارت نيرو گازي
11.0 1881   1881 2088   2088 بخش خصوصی
31.8 8279   8279 10913   10913 چرخه ترکيبی
-48.5 68 11 57 35 13 22 ديزلی
5.4 32379 99 32280 34119 58 34061 جمع
267.4 1245   1245 4574   4574 برقآبی و برق بادی
15.1 33624 99 33525 38693 58 38635 جمع
-0.3 28770 99 28671 28671 58 28613 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵