اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (دي سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 7666   7666 7669   7669 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-42.9 84   84 48   48 بخش خصوصی
-28.2 2170 23 2147 1557 24 1533 وزارت نيرو گازي
-16.3 1329   1329 1113   1113 بخش خصوصی
14.2 3847   3847 4393   4393 چرخه ترکيبی
-55.2 6.7 3.5 3.2 3 2.8 0.2 ديزلی
-2.1 15103 27 15076 14783 27 14756 جمع
64.5 231   231 380 0 380 برقآبی و برق بادی
-1.1 15334 27 15307 15163 27 15136 جمع
0.6 499 0 499 502 0 502 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-50.0 6 0 6 3 0 3 بخش خصوصی
-22.2 18 1 17 14 1 13 وزارت نيرو گازي
-9.1 11 0 11 10 0 10 بخش خصوصی
20.3 59 0 59 71 0 71 چرخه ترکيبی
-50.0 0.6 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 ديزلی
1.1 593.6 1.2 592.4 600.3 1.2 599.1 جمع
-88.9 36 0 36 4 0 4 برقآبی و برق بادی
-4.0 630 1 628 604 1 603 جمع
0.0 7167   7167 7167   7167 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-42.3 78   78 45   45 بخش خصوصی
-28.3 2152 22 2130 1543 23 1520 وزارت نيرو گازي
-16.3 1318   1318 1103   1103 بخش خصوصی
14.1 3788   3788 4322   4322 چرخه ترکيبی
-55.7 6.1 3.3 2.8 2.7 2.6 0.1 ديزلی
-2.2 14509 25 14484 14183 26 14157 جمع
92.9 195   195 376 0 376 برقآبی و برق بادی
-1.0 14704 25 14679 14559 26 14533 جمع
-82.2 18586   18586 3305   3305 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-65.4 345063 17 345046 119274   119274 وزارت نيرو گازي
-47.4 221974   221974 116804   116804 بخش خصوصی
-61.1 379038   379038 147391   147391 چرخه ترکيبی
-57.7 1915 915 1000 810 767 43 ديزلی
-59.9 966576 932 965644 387584 767 386817 جمع
47.4 473652   473652 698396   698396 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-42.2 20951   20951 12101   12101 بخش خصوصی
6.7 376943 7649 369294 402078 7910 394168 وزارت نيرو گازي
32.7 174288   174288 231293   231293 بخش خصوصی
71.5 476977   476977 817955   817955 چرخه ترکيبی
42.0 1522811 7649 1515162 2161823 7910 2153913 جمع
-12.9 1500988   1500988 1307540   1307540 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-12.9 1500988 0 1500988 1307540 0 1307540 جمع
0.3 75.5 37.2 75.6 75.8 64.4 75.8 ضريب بار توليدي درصد
  309 0 309 484 0 484 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵