اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (اسفند سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-11.2 11799 184 11615 10479 184 10295 وزارت نيرو گازي
17.4 3991   3991 4686   4686 بخش خصوصی
22.9 11117   11117 13664   13664 چرخه ترکيبی
1.7 418 30 388 425 30 395 ديزلی
4.5 42550 214 42336 44479 214 44265 جمع
0.8 7735 3 7732 7796 3 7793 برقآبی و برق بادی
4.0 50285 217 50068 52275 217 52058 جمع
-0.4 14663   14663 14603   14603 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-12.9 10326 132 10194 8991 132 8859 وزارت نيرو گازي
21.9 3182   3182 3880   3880 بخش خصوصی
17.2 10372   10372 12152   12152 چرخه ترکيبی
1.4 293 25 268 297 25 272 ديزلی
2.7 39126 157 38969 40178 157 40021 جمع
0.9 7171 2 7169 7235 2 7233 برقآبی و برق بادی
2.4 46297 159 46138 47413 159 47254 جمع
0.5 14082   14082 14154   14154 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-12.1 290   290 255   255 بخش خصوصی
-11.8 10189 125 10064 8984 125 8859 وزارت نيرو گازي
7.0 2249   2249 2407   2407 بخش خصوصی
22.9 9891   9891 12152   12152 چرخه ترکيبی
3.1 128 19 109 132 18 114 ديزلی
3.4 36829 144 36685 38084 143 37941 جمع
32.0 4075   4075 5378   5378 برقآبی و برق بادی
6.3 40904 144 40760 43462 143 43319 جمع
-10.9 12916   12916 11513   11513 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
3.2 247   247 255   255 بخش خصوصی
-13.9 8770 76 8694 7555 97 7458 وزارت نيرو گازي
7.0 2249   2249 2407   2407 بخش خصوصی
15.8 8789 15 8774 10181   10181 چرخه ترکيبی
15.9 82   82 95 16 79 ديزلی
-3.2 33053 91 32962 32006 113 31893 جمع
45.6 3592   3592 5229   5229 برقآبی و برق بادی
1.6 36645 91 36554 37235 113 37122 جمع
3.2 28205 91 28114 29103 113 28990 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵