اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (اسفند سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-5.0 6999   6999 6649   6649 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
35.6 104   104 141   141 بخش خصوصی
-18.4 2205 26 2179 1799 28 1771 وزارت نيرو گازي
-8.6 1349   1349 1233   1233 بخش خصوصی
3.0 4088   4088 4211   4211 چرخه ترکيبی
-40.9 6.6 2.6 4 3.9 2.6 1.3 ديزلی
-4.8 14752 29 14723 14037 31 14006 جمع
285.4 295   295 1137   1137 برقآبی و برق بادی
0.8 15047 29 15018 15174 31 15143 جمع
-7.2 471 0 471 437 0 437 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
25.0 8 0 8 10 0 10 بخش خصوصی
-18.8 16 0 16 13 0 13 وزارت نيرو گازي
-9.1 11 0 11 10 0 10 بخش خصوصی
7.9 63 0 63 68 0 68 چرخه ترکيبی
-20.0 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 ديزلی
-5.5 569.5 0.2 569.3 538.4 0.2 538.2 جمع
200.0 2 0 2 6 0 6 برقآبی و برق بادی
-4.7 571 0 571 544 0 544 جمع
-4.8 6528   6528 6212   6212 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
36.5 96   96 131   131 بخش خصوصی
-18.4 2189 26 2163 1786 28 1758 وزارت نيرو گازي
-8.6 1338   1338 1223   1223 بخش خصوصی
2.9 4025   4025 4143   4143 چرخه ترکيبی
-42.6 6.1 2.4 3.7 3.5 2.4 1.1 ديزلی
-4.8 14182 28 14154 13499 30 13468 جمع
286.0 293   293 1131   1131 برقآبی و برق بادی
1.1 14475 28 14447 14630 30 14599 جمع
-72.9 11495   11495 3112   3112 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-44.0 176039 8 176031 98576 1052 97524 وزارت نيرو گازي
-26.8 99927   99927 73121   73121 بخش خصوصی
44.4 122037   122037 176164   176164 چرخه ترکيبی
-40.0 1862 684 1178 1117 709 408 ديزلی
-14.4 411360 692 410668 352090 1761 350329 جمع
22.6 845634   845634 1036467   1036467 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
36.8 25914   25914 35450   35450 بخش خصوصی
-16.1 592209 8901 583308 497022 8898 488124 وزارت نيرو گازي
-3.8 313258   313258 301417   301417 بخش خصوصی
-2.2 801243   801243 783835   783835 چرخه ترکيبی
2.9 2578258 8901 2569357 2654191 8898 2645293 جمع
-27.1 969215   969215 706264   706264 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-27.1 969215 0 969215 706264 0 706264 جمع
1.6 75.8 43.7 75.9 77.3 38.9 77.5 ضريب بار توليدي درصد
  338 0 338 486 0 486 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵