اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه سوم سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-5.0 11445 184 11261 10876 184 10692 وزارت نيرو گازي
18.8 3673 0 3673 4365 0 4365 بخش خصوصی
23.6 10798 0 10798 13344 0 13344 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
6.4 41559 214 41345 44228 214 44014 جمع
0.4 7735 3 7732 7767 3 7764 برقآبی و برق بادی
5.5 49294 217 49077 51995 217 51778 جمع
0.0 14564 0 14564 14564 0 14564 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
-6.6 9615 129 9486 8982 127 8855 وزارت نيرو گازي
19.5 2939 0 2939 3513 0 3513 بخش خصوصی
21.4 9750 0 9750 11840 25 11815 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
5.4 37444 154 37290 39475 177 39298 جمع
0.1 7411 2 7409 7418 2 7416 برقآبی و برق بادی
4.5 44855 156 44699 46893 179 46714 جمع
-1.5 14415 0 14415 14198 0 14198 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-50.0 290 0 290 145 0 145 بخش خصوصی
-7.2 9536 125 9411 8851 127 8724 وزارت نيرو گازي
6.4 2203 0 2203 2343 0 2343 بخش خصوصی
24.2 9529 0 9529 11834 0 11834 چرخه ترکيبی
-4.3 140 23 117 134 20 114 ديزلی
3.9 36113 148 35965 37505 147 37358 جمع
51.5 3419 0 3419 5180 0 5180 برقآبی و برق بادی
8.0 39532 148 39384 42685 147 42538 جمع
-4.2 13265 0 13265 12711 0 12711 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
5.1 138 0 138 145 0 145 بخش خصوصی
-9.8 8928 78 8850 8050 100 7950 وزارت نيرو گازي
8.6 2157 0 2157 2343 0 2343 بخش خصوصی
25.7 8120 0 8120 10204 0 10204 چرخه ترکيبی
-6.5 108 16 92 101 11 90 ديزلی
2.6 32716 94 32622 33554 111 33443 جمع
70.9 2949 0 2949 5040 0 5040 برقآبی و برق بادی
8.2 35665 94 35571 38594 111 38483 جمع
3.8 31273 123 31150 32461 151 32310 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵