اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه سوم سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-8.1 21691 0 21691 19940 0 19940 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
4.1 241 0 241 251 0 251 بخش خصوصی
0.8 7715 111 7604 7779 112 7667 وزارت نيرو گازي
10.2 3571 0 3571 3934 0 3934 بخش خصوصی
14.1 13370 0 13370 15253 0 15253 چرخه ترکيبی
-32.6 26.4 10.4 16.0 17.8 12.3 5.5 ديزلی
1.2 46614 121 46493 47175 124 47051 جمع
82.7 644 0 644 1177 0 1177 برقآبی و برق بادی
2.3 47259 122 47137 48352 125 48228 جمع
-6.7 1454 0 1454 1356 0 1356 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
12.5 16 0 16 18 0 18 بخش خصوصی
190.4 52 1 51 151 2 149 وزارت نيرو گازي
0.0 33 0 33 33 0 33 بخش خصوصی
33.2 214 0 214 285 0 285 چرخه ترکيبی
5.0 2.0 0.8 1.2 2.1 1.6 0.5 ديزلی
4.2 1771 2 1769 1845 4 1842 جمع
70.0 6 0 6 10.2 0.2 10 برقآبی و برق بادی
4.4 1777 2 1775 1855 4 1852 جمع
-8.2 20237 0 20237 18584 0 18584 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
3.6 225 0 225 233 0 233 بخش خصوصی
-0.5 7663 110 7553 7628 110 7518 وزارت نيرو گازي
10.3 3538 0 3538 3901 0 3901 بخش خصوصی
13.8 13156 0 13156 14968 0 14968 چرخه ترکيبی
-35.7 24.4 9.6 14.8 15.7 10.7 5 ديزلی
1.1 44843 120 44724 45330 121 45209 جمع
82.9 638 0 638 1167 0 1167 برقآبی و برق بادی
2.2 45482 120 45362 46497 121 46376 جمع
14.3 18568 0 18568 21229 0 21229 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
56.2 392643 12356 380287 613493 2370 611123 وزارت نيرو گازي
133.8 170832 0 170832 399406 0 399406 بخش خصوصی
78.6 434321 0 434321 775845 0 775845 چرخه ترکيبی
-33.6 7430 2787 4643 4932 3203 1729 ديزلی
77.3 1023794 15143 1008651 1814905 5573 1809332 جمع
-23.2 3365535 0 3365535 2585774 0 2585774 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
4.7 60303 0 60303 63150 0 63150 بخش خصوصی
-11.2 2285998 37244 2248754 2029909 37616 1992293 وزارت نيرو گازي
-11.0 909305 0 909305 808993 0 808993 بخش خصوصی
8.4 2531810 0 2531810 2744952 0 2744952 چرخه ترکيبی
-10.1 9152951 37244 9115707 8232778 37616 8195162 جمع
10.7 2409583   2409583 2668414   2668414 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
10.7 2409583 0 2409583 2668414 0 2668414 جمع
-0.7 71.5 45.8 71.6 70.8 38.2 71.0 ضريب بار توليدي درصد (با در نظر گرفتن صنايع بزرگ)
  1009 0 1009 1292 0 1292 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵