اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (فروردين سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.0 10678 184 10494 11958 184 11774 وزارت نيرو گازي
38.7 2878   2878 3991   3991 بخش خصوصی
6.1 10478   10478 11117   11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.6 39677 214 39463 42709 214 42495 جمع
3.4 7484 3 7481 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
7.0 47161 217 46944 50444 217 50227 جمع
0.0 14559   14559 14559   14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.3 8768 123 8645 9844 123 9721 وزارت نيرو گازي
37.6 2312   2312 3182   3182 بخش خصوصی
6.9 9203   9203 9835   9835 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
7.3 35418 148 35270 37996 148 37848 جمع
-1.1 7468 2 7466 7385 2 7383 برقآبی و برق بادی
5.8 42886 150 42736 45381 150 45231 جمع
-1.4 14549   14549 14345   14345 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
5.5 8715 123 8592 9194 58 9136 وزارت نيرو گازي
23.1 1520   1520 1871   1871 بخش خصوصی
5.9 8930   8930 9454   9454 چرخه ترکيبی
7.7 91 18 73 98 15 83 ديزلی
3.4 34095 141 33954 35252 73 35179 جمع
-45.8 4833   4833 2619   2619 برقآبی و برق بادی
-2.7 38928 141 38787 37871 73 37798 جمع
5.9 12258   12258 12984   12984 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
116.4 134   134 290   290 بخش خصوصی
-2.3 7728 89 7639 7551 58 7493 وزارت نيرو گازي
32.1 1416   1416 1871   1871 بخش خصوصی
10.4 7845   7845 8661   8661 چرخه ترکيبی
3.9 77 13 64 80 15 65 ديزلی
6.7 29458 102 29356 31437 73 31364 جمع
-38.8 4277   4277 2619   2619 برقآبی و برق بادی
1.0 33735 102 33633 34056 73 33983 جمع
-6.1 29354 102 29252 27564 73 27491 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵