اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (فروردين سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.5 6877   6877 6912   6912 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
100.0 69   69 138   138 بخش خصوصی
-9.6 1994 21 1973 1803 31 1772 وزارت نيرو گازي
22.7 878   878 1077   1077 بخش خصوصی
-0.5 4312   4312 4292   4292 چرخه ترکيبی
-86.4 4.4 2.2 2.2 0.6 0.2 0.4 ديزلی
0.6 14134 23 14111 14223 31 14191 جمع
-59.9 938   938 376   376 برقآبی و برق بادی
-3.1 15072 23 15049 14599 31 14567 جمع
4.3 460 0 460 480 0 480 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
125.0 4 0 4 9 0 9 بخش خصوصی
13.3 15 1 14 17 2 15 وزارت نيرو گازي
200.0 3 0 3 9 0 9 بخش خصوصی
-8.1 74 0 74 68 0 68 چرخه ترکيبی
-100.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 ديزلی
4.8 556 1 555 583 2 581 جمع
-64.3 28 0 28 10 0 10 برقآبی و برق بادی
1.5 584 1 583 593 2 591 جمع
0.2 6417   6417 6432   6432 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
98.5 65   65 129   129 بخش خصوصی
-9.8 1979 20 1959 1786 29 1757 وزارت نيرو گازي
22.1 875   875 1068   1068 بخش خصوصی
-0.3 4238   4238 4224   4224 چرخه ترکيبی
-85.0 4 2 2 0.6 0.2 0.4 ديزلی
0.5 13578 22 13556 13640 29 13610 جمع
-59.8 910   910 366   366 برقآبی و برق بادی
-3.3 14488 22 14466 14006 29 13976 جمع
211.2 1681   1681 5231   5231 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
5.8 37503 419 37084 39680 419 39261 وزارت نيرو گازي
225.4 5710   5710 18580   18580 بخش خصوصی
1154.7 2928   2928 36737   36737 چرخه ترکيبی
-45.8 1263 569 694 685 569 116 ديزلی
105.6 49085 988 48097 100913 988 99925 جمع
-30.2 1691391   1691391 1179817   1179817 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
107.4 17358   17358 36002   36002 بخش خصوصی
-10.8 642128 10953 631175 572838 10646 562192 وزارت نيرو گازي
8.8 278904   278904 303444   303444 بخش خصوصی
-7.4 976533   976533 904424   904424 چرخه ترکيبی
-16.9 3606314 10953 3595361 2996525 10646 2985879 جمع
294.1 153378   153378 604427   604427 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
294.1 153378 0 153378 604427 0 604427 جمع
2.3 70.7 30.6 70.8 73.0 57.4 73.0 ضريب بار توليدي درصد
  363 0 363 373 0 373 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵