اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (خرداد سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
11.6 10996 184 10812 12276 184 12092 وزارت نيرو گازي
36.7 3037   3037 4153   4153 بخش خصوصی
6.1 10477   10477 11117   11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.6 40153 214 39939 43189 214 42975 جمع
3.4 7484 3 7481 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.9 47637 217 47420 50924 217 50707 جمع
0.0 14559   14559 14559   14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.0 9018 123 8895 10104 123 9981 وزارت نيرو گازي
35.8 2438   2438 3312   3312 بخش خصوصی
6.9 9203   9203 9835   9835 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
7.2 35794 148 35646 38386 148 38238 جمع
3.3 7468 2 7466 7718 2 7716 برقآبی و برق بادی
6.6 43262 150 43112 46104 150 45954 جمع
-1.8 14579   14579 14315   14315 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
10.8 9133 99 9034 10117 123 9994 وزارت نيرو گازي
49.3 1861   1861 2779   2779 بخش خصوصی
6.6 8991   8991 9587   9587 چرخه ترکيبی
-19.4 170 23 147 137 21 116 ديزلی
6.3 35024 122 34902 37225 144 37081 جمع
15.5 4733 1 4732 5465 1 5464 برقآبی و برق بادی
7.4 39757 123 39634 42690 145 42545 جمع
-0.9 14075   14075 13942   13942 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
116.4 134   134 290   290 بخش خصوصی
10.4 8286 101 8185 9150 101 9049 وزارت نيرو گازي
50.3 1849   1849 2779   2779 بخش خصوصی
13.4 8244   8244 9347   9347 چرخه ترکيبی
-23.3 150 19 131 115 19 96 ديزلی
8.8 32738 120 32618 35623 120 35503 جمع
13.9 4693 1 4692 5344 1 5343 برقآبی و برق بادی
9.4 37431 121 37310 40967 121 40846 جمع
3.4 32347 121 32226 33441 121 33320 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵