اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (خرداد سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
خرداد ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
7.8 8298   8298 8944   8944 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
44.7 76   76 110   110 بخش خصوصی
-12.0 3963 49 3914 3486 54 3432 وزارت نيرو گازي
27.9 1166   1166 1491   1491 بخش خصوصی
10.6 5247   5247 5801   5801 چرخه ترکيبی
-56.7 30 5 25 13 5.9 7.1 ديزلی
5.7 18780 54 18726 19845 60 19785 جمع
-15.0 625 1 624 531 1 530 برقآبی و برق بادی
5.0 19405 55 19350 20376 61 20315 جمع
7.7 561 0 561 604 0 604 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
40.0 5 0 5 7 0 7 بخش خصوصی
-8.7 23 1 22 21 1 20 وزارت نيرو گازي
266.7 3 0 3 11 0 11 بخش خصوصی
-26.6 124 0 124 91 0 91 چرخه ترکيبی
20.0 1.0 0.0 1.0 1.2 0.6 0.6 ديزلی
2.5 717 1 716 735 2 734 جمع
200.0 2 0 2 6 0 6 برقآبی و برق بادی
3.1 719 1 718 741 2 740 جمع
7.8 7737   7737 8340   8340 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
45.1 71   71 103   103 بخش خصوصی
-12.1 3940 48 3892 3465 53 3412 وزارت نيرو گازي
27.3 1163   1163 1480   1480 بخش خصوصی
11.5 5123   5123 5710   5710 چرخه ترکيبی
-59.3 29 5 24 11.8 5.3 6.5 ديزلی
5.8 18063 53 18010 19110 58 19052 جمع
-15.7 623 1 622 525 1 524 برقآبی و برق بادی
5.1 18686 54 18632 19635 59 19576 جمع
2.5 1304   1304 1337   1337 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-14.8 158797 2648 156149 135346 1846 133500 وزارت نيرو گازي
-26.2 69760   69760 51450   51450 بخش خصوصی
5.0 42976   42976 45118   45118 چرخه ترکيبی
-58.5 9107 1492 7615 3778 1579 2199 ديزلی
-15.9 281944 4140 277804 237029 3425 233604 جمع
1.6 1761157   1761157 1789967   1789967 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
55.0 19064   19064 29550   29550 بخش خصوصی
-12.6 1212157 14303 1197854 1059536 17059 1042477 وزارت نيرو گازي
35.7 284641   284641 386159   386159 بخش خصوصی
7.4 1115822   1115822 1198606   1198606 چرخه ترکيبی
1.6 4392841 14303 4378538 4463818 17059 4446759 جمع
35.1 454636   454636 614163   614163 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
35.1 454636 0 454636 614163 0 614163 جمع
1.5 82.0 61.1 82.1 83.5 67.6 83.6 ضريب بار توليدي درصد
  334 0 334 410 0 410 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵