اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مهر سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-4.3 11362 184 11178 10876 184 10692 وزارت نيرو گازي
35.0 3196   3196 4315   4315 بخش خصوصی
25.4 10638   10638 13344   13344 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
8.2 40839 214 40625 44178 214 43964 جمع
0.5 7727 3 7724 7767 3 7764 برقآبی و برق بادی
7.0 48566 217 48349 51945 217 51728 جمع
0.0 14563   14563 14563   14563 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-4.3 9554 129 9425 9141 129 9012 وزارت نيرو گازي
35.3 2563   2563 3469   3469 بخش خصوصی
24.3 9610   9610 11950   11950 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
7.7 36868 154 36714 39701 154 39547 جمع
0.4 7411 2 7409 7443 2 7441 برقآبی و برق بادی
6.5 44279 156 44123 47144 156 46988 جمع
-5.5 14417   14417 13625   13625 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
-4.2 9475 125 9350 9073 125 8948 وزارت نيرو گازي
-25.0 2563   2563 1922   1922 بخش خصوصی
21.9 9365   9365 11413   11413 چرخه ترکيبی
74.3 70 23 47 122 24 98 ديزلی
0.7 36180 148 36032 36445 149 36296 جمع
91.7 2688 0 2688 5154 1 5153 برقآبی و برق بادی
7.0 38868 148 38720 41599 150 41449 جمع
-6.4 13463   13463 12603   12603 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
114.8 135   135 290   290 بخش خصوصی
-6.1 8806 106 8700 8266 108 8158 وزارت نيرو گازي
-25.0 2563   2563 1922   1922 بخش خصوصی
16.9 8916   8916 10421   10421 چرخه ترکيبی
111.9 42 17 25 89 13 76 ديزلی
-1.0 33925 123 33802 33591 121 33470 جمع
94.3 2586 0 2586 5024   5024 برقآبی و برق بادی
5.8 36511 123 36388 38615 121 38494 جمع
3.7 31273 123 31150 32431 121 32310 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵