اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مهر سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-7.5 7409   7409 6857   6857 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
107.7 65   65 135   135 بخش خصوصی
0.5 3000 49 2951 3014 47 2967 وزارت نيرو گازي
18.5 1252   1252 1483   1483 بخش خصوصی
10.1 4918   4918 5416   5416 چرخه ترکيبی
-29.0 9.3 4.7 4.6 6.6 4.7 1.9 ديزلی
1.6 16653 54 16600 16912 52 16860 جمع
100.8 246   246 494 0 494 برقآبی و برق بادی
3.0 16899 54 16846 17406 52 17354 جمع
-2.3 479 0 479 468 0 468 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
150.0 4 0 4 10 0 10 بخش خصوصی
0.0 20 1 19 20 1 19 وزارت نيرو گازي
50.0 8 0 8 12 0 12 بخش خصوصی
53.6 84 0 84 129 0 129 چرخه ترکيبی
-28.6 0.7 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 ديزلی
7.4 596 1 594 640 1 638 جمع
50.0 2 0 2 3 0 3 برقآبی و برق بادی
7.5 598 1 596 643 1 641 جمع
-7.8 6930   6930 6389   6389 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
104.9 61   61 125   125 بخش خصوصی
0.5 2980 48 2932 2994 46 2948 وزارت نيرو گازي
18.2 1244   1244 1471   1471 بخش خصوصی
9.4 4834   4834 5287   5287 چرخه ترکيبی
-29.1 8.6 4.3 4.3 6.1 4.4 1.7 ديزلی
1.3 16058 52 16005 16272 50 16222 جمع
101.2 244   244 491   491 برقآبی و برق بادی
2.8 16302 52 16249 16763 50 16713 جمع
-65.1 2654   2654 926   926 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0   0 بخش خصوصی
70.4 93711 12356 81355 159700 2369 157331 وزارت نيرو گازي
309.8 15452   15452 63320   63320 بخش خصوصی
123.7 22675   22675 50718   50718 چرخه ترکيبی
-27.0 2529 1243 1286 1845 1285 560 ديزلی
101.8 137021 13599 123422 276509 3654 272855 جمع
-24.3 1740611   1740611 1317416   1317416 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
108.0 16270   16270 33836   33836 بخش خصوصی
-9.0 961052 15874 945178 874964 15458 859506 وزارت نيرو گازي
7.6 366361   366361 394198   394198 بخش خصوصی
12.3 1057053   1057053 1187191   1187191 چرخه ترکيبی
-8.1 4141347 15874 4125473 3807605 15458 3792147 جمع
92.0 272709   272709 523690   523690 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
92.0 272709 0 272709 523690 0 523690 جمع
-0.3 76.6 60.6 76.6 76.3 59.3 76.3 ضريب بار توليدي درصد
  345 0 345 401 0 401 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵