اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مرداد سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.9 11203 184 11019 12759 184 12575 وزارت نيرو گازي
35.0 3196   3196 4315   4315 بخش خصوصی
4.5 10638   10638 11117   11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.8 40680 214 40466 43834 214 43620 جمع
0.1 7735 3 7732 7740 3 7737 برقآبی و برق بادی
6.5 48415 217 48198 51574 217 51357 جمع
0.0 14478   14478 14477   14477 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
14.9 8660 123 8537 9950 123 9827 وزارت نيرو گازي
35.3 2563   2563 3469   3469 بخش خصوصی
4.5 9004   9004 9409   9409 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
7.4 35270 147 35123 37870 147 37723 جمع
0.1 7244 3 7241 7249 3 7246 برقآبی و برق بادی
6.1 42514 150 42364 45119 150 44969 جمع
-0.2 14322   14322 14289   14289 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
15.8 8567 125 8442 9920 125 9795 وزارت نيرو گازي
7.1 2563   2563 2746   2746 بخش خصوصی
4.3 8907   8907 9291   9291 چرخه ترکيبی
-11.7 163 22 141 144 22 122 ديزلی
5.4 34812 147 34665 36680 147 36533 جمع
59.8 3862 1 3861 6170 1 6169 برقآبی و برق بادی
10.8 38674 148 38526 42850 148 42702 جمع
0.0 14071   14071 14074   14074 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
114.8 135   135 290   290 بخش خصوصی
8.6 8470 97 8373 9195 122 9073 وزارت نيرو گازي
7.1 2563   2563 2744   2744 بخش خصوصی
2.4 8814   8814 9022   9022 چرخه ترکيبی
-3.9 129 18 111 124 18 106 ديزلی
3.7 34182 115 34067 35449 140 35309 جمع
81.1 3391 1 3390 6140 1 6139 برقآبی و برق بادی
10.7 37573 116 37457 41589 141 41448 جمع
13.0 34176 116 34060 38625 141 38484 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵