اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مرداد سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1.0 9215   9215 9309   9309 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
45.6 90   90 131   131 بخش خصوصی
12.6 4368 60 4308 4919 62 4857 وزارت نيرو گازي
34.3 1298   1298 1743   1743 بخش خصوصی
1.0 5818   5818 5876   5876 چرخه ترکيبی
-30.0 33 6.3 26.7 23.1 5.9 17.2 ديزلی
5.7 20822 66 20756 22001 68 21933 جمع
108.0 461   461 959   959 برقآبی و برق بادی
7.9 21283 66 21217 22960 68 22892 جمع
2.8 615 0 615 632 0 632 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
14.3 7 0 7 8 0 8 بخش خصوصی
12.0 25 0 25 28 1 27 وزارت نيرو گازي
100.0 8 0 8 16 0 16 بخش خصوصی
-6.7 104 0 104 97 0 97 چرخه ترکيبی
-50.0 3.2 0.4 2.8 1.6 0.3 1.3 ديزلی
2.7 762 0 762 783 1 781 جمع
33.3 3 0 3 4 0 4 برقآبی و برق بادی
2.8 765 0 765 787 1 785 جمع
0.9 8600   8600 8677   8677 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
48.2 83   83 123   123 بخش خصوصی
12.6 4343 60 4283 4891 61 4830 وزارت نيرو گازي
33.9 1290   1290 1727   1727 بخش خصوصی
1.1 5714   5714 5779   5779 چرخه ترکيبی
-27.9 29.8 5.9 23.9 21.5 5.6 15.9 ديزلی
5.8 20060 66 19994 21219 67 21152 جمع
108.5 458   458 955   955 برقآبی و برق بادی
8.1 20518 66 20452 22174 67 22107 جمع
-69.9 21420   21420 6438   6438 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
44.6 185373 8276 177097 268087 4763 263324 وزارت نيرو گازي
-16.8 106730   106730 88758   88758 بخش خصوصی
264.0 24332   24332 88576   88576 چرخه ترکيبی
-28.6 9614 1660 7954 6864 1561 5303 ديزلی
32.0 347469 9936 337533 458723 6324 452399 جمع
3.8 2048956   2048956 2126607   2126607 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
48.0 22397   22397 33158   33158 بخش خصوصی
14.7 1248758 14486 1234272 1431782 17663 1414119 وزارت نيرو گازي
57.3 292892   292892 460727   460727 بخش خصوصی
-1.3 1233297   1233297 1217152   1217152 چرخه ترکيبی
8.7 4846300 14486 4831814 5269426 17663 5251763 جمع
-17.5 440537   440537 363631   363631 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-17.5 440537 0 440537 363631 0 363631 جمع
-3.8 84.5 76.8 84.6 80.7 64.7 80.7 ضريب بار توليدي درصد
  213 0 213 228 0 228 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵