اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (ارديبهشت سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
ارديبهشت ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.3 10837 184 10653 12276 184 12092 وزارت نيرو گازي
44.3 2878   2878 4153   4153 بخش خصوصی
6.1 10478   10478 11117   11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
8.4 39836 214 39622 43189 214 42975 جمع
3.4 7484 3 7481 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
7.6 47320 217 47103 50924 217 50707 جمع
0.0 14559   14559 14559   14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.6 8893 123 8770 10104 123 9981 وزارت نيرو گازي
43.3 2312   2312 3312   3312 بخش خصوصی
6.9 9203   9203 9835   9835 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
8.0 35543 148 35395 38386 148 38238 جمع
3.3 7468 2 7466 7717 2 7715 برقآبی و برق بادی
7.2 43011 150 42861 46103 150 45953 جمع
2.5 14147   14147 14497   14497 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.1 8827 123 8704 9984 123 9861 وزارت نيرو گازي
27.7 1770   1770 2261   2261 بخش خصوصی
7.6 8991   8991 9677   9677 چرخه ترکيبی
-26.8 168 23 145 123 19 104 ديزلی
7.7 34193 146 34047 36832 142 36690 جمع
-4.2 4852 1 4851 4646 1 4645 برقآبی و برق بادی
6.2 39045 147 38898 41478 143 41335 جمع
6.1 12738   12738 13517   13517 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
116.4 134   134 290   290 بخش خصوصی
12.6 8140 118 8022 9162 115 9047 وزارت نيرو گازي
38.5 1632   1632 2261   2261 بخش خصوصی
15.0 8103   8103 9321   9321 چرخه ترکيبی
-21.7 143 19 124 112 16 96 ديزلی
12.2 30890 137 30753 34663 131 34532 جمع
3.6 4316 1 4315 4471 1 4470 برقآبی و برق بادی
11.2 35206 138 35068 39134 132 39002 جمع
-1.2 31603 138 31465 31236 132 31104 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵