اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (ارديبهشت سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
ارديبهشت ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 7770   7770 7785   7785 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
57.7 97   97 153   153 بخش خصوصی
-13.8 3514 42 3472 3029 45 2984 وزارت نيرو گازي
18.6 1102   1102 1307   1307 بخش خصوصی
5.9 4695   4695 4972   4972 چرخه ترکيبی
-43.1 16 4 12 9.1 4.1 5 ديزلی
0.4 17194 46 17148 17255 49 17206 جمع
-26.7 755 1 754 553 0.4 553 برقآبی و برق بادی
-0.8 17949 47 17902 17809 50 17759 جمع
5.3 512 0 512 539 0 539 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
57.1 7 0 7 11 0 11 بخش خصوصی
-22.7 22 0 22 17 0 17 وزارت نيرو گازي
25.0 8 0 8 10 0 10 بخش خصوصی
0.0 77 0 77 77 0 77 چرخه ترکيبی
-40.0 1.0 0.0 1.0 0.6 0.2 0.4 ديزلی
4.4 627 0 627 655 0 654 جمع
20.0 10 0 10 12 0 12 برقآبی و برق بادی
4.6 637 0 637 667 0 666 جمع
-0.2 7258   7258 7246   7246 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
57.8 90   90 142   142 بخش خصوصی
-13.7 3492 42 3450 3012 45 2967 وزارت نيرو گازي
18.6 1094   1094 1297   1297 بخش خصوصی
6.0 4618   4618 4895   4895 چرخه ترکيبی
-43.3 15 4 11 8.5 3.9 4.6 ديزلی
0.2 16567 46 16521 16601 49 16552 جمع
-27.3 745 1 744 541 0.4 541 برقآبی و برق بادی
-1.0 17312 47 17265 17142 49 17093 جمع
38.5 944   944 1307   1307 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0   0 بخش خصوصی
-49.2 159867 1368 158499 81199   81199 وزارت نيرو گازي
-61.4 38522   38522 14874   14874 بخش خصوصی
-11.7 21490   21490 18975   18975 چرخه ترکيبی
-42.7 4649 1111 3538 2666 1087 1579 ديزلی
-47.2 225472 2479 222993 119021 1087 117934 جمع
-5.2 1581938   1581938 1499018   1499018 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
61.4 24149   24149 38978   38978 بخش خصوصی
-8.3 1034911 13204 1021707 949516 15348 934168 وزارت نيرو گازي
111.7 181082   181082 383341   383341 بخش خصوصی
4.0 1059572   1059572 1101974   1101974 چرخه ترکيبی
2.3 3881652 13204 3868448 3972827 15348 3957479 جمع
29.2 444813   444813 574877   574877 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
29.2 444813 0 444813 574877 0 574877 جمع
0.4 77.8 45.8 77.9 78.2 50.4 78.3 ضريب بار توليدي درصد
  343 0 343 372 0 372 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵