اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (شهريور سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935   14935 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.9 11362 184 11178 12944 184 12760 وزارت نيرو گازي
35.0 3196   3196 4315   4315 بخش خصوصی
4.5 10638   10638 11117   11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.8 40839 214 40625 44019 214 43805 جمع
0.1 7735 3 7732 7740 3 7737 برقآبی و برق بادی
6.6 48574 217 48357 51759 217 51542 جمع
0.0 14478   14478 14478   14478 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
15.3 8775 123 8652 10120 123 9997 وزارت نيرو گازي
35.3 2563   2563 3469   3469 بخش خصوصی
4.5 9004   9004 9409   9409 چرخه ترکيبی
0.0 275 24 251 275 24 251 ديزلی
7.5 35385 147 35238 38041 147 37894 جمع
0.1 7244 3 7241 7249 3 7246 برقآبی و برق بادی
6.2 42629 150 42479 45290 150 45140 جمع
1.8 14041   14041 14297   14297 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.4 8706 123 8583 9873 123 9750 وزارت نيرو گازي
3.9 2563   2563 2662   2662 بخش خصوصی
4.4 8987   8987 9378   9378 چرخه ترکيبی
-17.6 165 22 143 136 22 114 ديزلی
5.4 34752 145 34607 36636 145 36491 جمع
129.7 2573 1 2572 5910 1 5909 برقآبی و برق بادی
14.0 37325 146 37179 42546 146 42400 جمع
-2.4 14030   14030 13700   13700 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
114.8 135   135 290   290 بخش خصوصی
8.2 8644 121 8523 9355 105 9250 وزارت نيرو گازي
3.9 2563   2563 2662   2662 بخش خصوصی
3.9 8887   8887 9230   9230 چرخه ترکيبی
-14.9 134 16 118 114 13 101 ديزلی
2.8 34393 137 34256 35351 118 35233 جمع
138.9 2410 1 2409 5758 1 5757 برقآبی و برق بادی
11.7 36803 138 36665 41109 119 40990 جمع
9.8 33610 138 33472 36915 119 36796 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵