اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (شهريور سال 1388)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-3.6 8868   8868 8550   8550 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
56.5 92   92 144   144 بخش خصوصی
4.7 4226 58 4168 4425 62 4363 وزارت نيرو گازي
41.3 1257   1257 1776   1776 بخش خصوصی
-2.6 5824   5824 5670   5670 چرخه ترکيبی
-37.7 30.8 6.3 24.5 19.2 5.9 13.3 ديزلی
1.4 20298 64 20234 20584 68 20516 جمع
89.1 327   327 618 0.2 618 برقآبی و برق بادی
2.8 20625 64 20561 21202 68 21134 جمع
-4.5 605 0 605 578 0 578 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
66.7 6 0 6 10 0 10 بخش خصوصی
0.0 24 1 23 24 1 23 وزارت نيرو گازي
300.0 4 0 4 16 0 16 بخش خصوصی
-4.0 101 0 101 97 0 97 چرخه ترکيبی
-30.0 2.0 0.4 1.6 1.4 0.3 1.1 ديزلی
-2.1 742 1 741 726 1 725 جمع
33.3 3 0 3 4 0 4 برقآبی و برق بادی
-2.0 745 1 744 730 1 729 جمع
-3.5 8263   8263 7972   7972 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
55.8 86   86 134   134 بخش خصوصی
4.7 4202 57 4145 4401 61 4340 وزارت نيرو گازي
40.5 1253   1253 1760   1760 بخش خصوصی
-2.6 5723   5723 5573   5573 چرخه ترکيبی
-38.2 28.8 5.9 22.9 17.8 5.6 12.2 ديزلی
1.5 19556 63 19493 19858 67 19791 جمع
89.6 324   324 614 0.2 614 برقآبی و برق بادی
3.0 19880 63 19817 20472 67 20405 جمع
-60.9 1756   1756 686   686 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
37.5 155267 7712 147555 213421 5181 208240 وزارت نيرو گازي
209.5 38023   38023 117689   117689 بخش خصوصی
252.4 20118   20118 70898   70898 چرخه ترکيبی
-37.0 8949 1751 7198 5638 1560 4078 ديزلی
82.2 224113 9463 214650 408332 6741 401591 جمع
-19.0 2025913   2025913 1640768   1640768 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
59.7 23111   23111 36904   36904 بخش خصوصی
-1.9 1320232 14065 1306167 1294627 17224 1277403 وزارت نيرو گازي
26.1 349859   349859 441234   441234 بخش خصوصی
-3.9 1238190   1238190 1189400   1189400 چرخه ترکيبی
-7.1 4957305 14065 4943240 4602933 17224 4585709 جمع
59.9 409360   409360 654387   654387 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
59.9 409360 0 409360 654387 0 654387 جمع
-4.9 84.1 62.6 84.2 79.1 76.9 79.2 ضريب بار توليدي درصد
  404 0 404 535 0 535 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵