اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه اول سال 1388)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول ماه
درصد رشد سال 1387 سال 1388 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 14935 0 14935 14935 0 14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
11.6 10996 184 10812 12276 184 12092 وزارت نيرو گازي
36.7 3037 0 3037 4153 0 4153 بخش خصوصی
6.1 10477 0 10477 11117 0 11117 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
7.6 40153 214 39939 43189 214 42975 جمع
3.4 7484 3 7481 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.9 47637 217 47420 50924 217 50707 جمع
0.0 14559 0 14559 14559 0 14559 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
12.0 9018 123 8895 10104 123 9981 وزارت نيرو گازي
35.8 2438 0 2438 3312 0 3312 بخش خصوصی
6.9 9203 0 9203 9835 0 9835 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
7.2 35794 148 35646 38386 148 38238 جمع
3.3 7468 2 7466 7718 2 7716 برقآبی و برق بادی
6.6 43262 150 43112 46104 150 45954 جمع
-1.8 14579 0 14579 14315 0 14315 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
10.8 9133 99 9034 10117 123 9994 وزارت نيرو گازي
49.3 1861 0 1861 2779 0 2779 بخش خصوصی
6.6 8991 0 8991 9587 0 9587 چرخه ترکيبی
-19.4 170 23 147 137 21 116 ديزلی
6.3 35024 122 34902 37225 144 37081 جمع
15.5 4733 1 4732 5465 1 5464 برقآبی و برق بادی
7.4 39757 123 39634 42690 145 42545 جمع
-0.9 14075 0 14075 13942 0 13942 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
116.4 134 0 134 290 0 290 بخش خصوصی
10.4 8286 101 8185 9150 101 9049 وزارت نيرو گازي
50.3 1849 0 1849 2779 0 2779 بخش خصوصی
13.4 8244 0 8244 9347 0 9347 چرخه ترکيبی
-23.3 150 19 131 115 19 96 ديزلی
8.8 32738 120 32618 35623 120 35503 جمع
13.9 4693 1 4692 5344 1 5343 برقآبی و برق بادی
9.4 37431 121 37310 40967 121 40846 جمع
3.4 32364 138 32226 33452 132 33320 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵